การแบ่งชั้นนักโทษเด็ดขาด


   นักโทษเด็ดขาด คือ ผู้ที่ถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด รวมทั้งผู้ที่ถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย ซึ่งนักโทษเด็ดขาดจะถูกแบ่งชั้นไว้ทั้งหมด 6 ชั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) ดังนี้
   1. ชั้นเยี่ยม
   2. ชั้นดีมาก
   3. ชั้นดี
   4. ชั้นกลาง
   5. ชั้นต้องปรับปรุง
   6. ชั้นต้องปรับปรุงมาก
   ทั้งนี้โดยปกติทั่วไป นักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ จะต้องจัดอยู่ในชั้นกลาง เว้นแต่มีเหตุอื่นที่กำหนดไว้ให้จัดนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่อยู่ในชั้นอื่นๆ แทน ซึ่งผมจะได้สรุปสาระสำคัญในโอกาสต่อไปครับ  
#นักเรียนกฎหมาย
15 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)