การแบ่งชั้นนักโทษเด็ดขาด


   นักโทษเด็ดขาด คือ ผู้ที่ถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด รวมทั้งผู้ที่ถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย ซึ่งนักโทษเด็ดขาดจะถูกแบ่งชั้นไว้ทั้งหมด 6 ชั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) ดังนี้
   1. ชั้นเยี่ยม
   2. ชั้นดีมาก
   3. ชั้นดี
   4. ชั้นกลาง
   5. ชั้นต้องปรับปรุง
   6. ชั้นต้องปรับปรุงมาก
   ทั้งนี้โดยปกติทั่วไป นักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ จะต้องจัดอยู่ในชั้นกลาง เว้นแต่มีเหตุอื่นที่กำหนดไว้ให้จัดนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่อยู่ในชั้นอื่นๆ แทน ซึ่งผมจะได้สรุปสาระสำคัญในโอกาสต่อไปครับ  
#นักเรียนกฎหมาย
15 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง