การแบ่งชั้นนักโทษเด็ดขาด


   นักโทษเด็ดขาด คือ ผู้ที่ถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด รวมทั้งผู้ที่ถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย ซึ่งนักโทษเด็ดขาดจะถูกแบ่งชั้นไว้ทั้งหมด 6 ชั้น ตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์) ดังนี้
   1. ชั้นเยี่ยม
   2. ชั้นดีมาก
   3. ชั้นดี
   4. ชั้นกลาง
   5. ชั้นต้องปรับปรุง
   6. ชั้นต้องปรับปรุงมาก
   ทั้งนี้โดยปกติทั่วไป นักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ จะต้องจัดอยู่ในชั้นกลาง เว้นแต่มีเหตุอื่นที่กำหนดไว้ให้จัดนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่อยู่ในชั้นอื่นๆ แทน ซึ่งผมจะได้สรุปสาระสำคัญในโอกาสต่อไปครับ  
#นักเรียนกฎหมาย
15 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562