โครงสร้าง กฎหมายภาษีสรรพสามิต


   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตราขึ้นจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เช่น กฎหมายสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายไพ่ เป็นต้น โดยรวบรวมให้อยู่ภายในกฎหมายฉบับเดียวกัน และให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ประกอบด้วยบทบัญญัติถึง 213 มาตรา ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างของกฎหมายนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น โดยประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้

บทบัญญัติทั่วไป 

หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
   ส่วนที่ 1 บททั่วไป
   ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต
   ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต
   ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน
   ส่วนที่ 5 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี
   ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
   ส่วนที่ 7 การประเมินและการวางประกันค่าภาษี
   ส่วนที่ 8 การอุทธรณ์การประเมินภาษี
   ส่วนที่ 9 การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี
   ส่วนที่ 10 บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
   ส่วนที่ 11 พนักงานเจ้าหน้าที่
   ส่วนที่ 12 การเปรียบเทียบคดี
   ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
   ส่วนที่ 14 การบังคับชำระภาษีค้าง
   ส่วนที่ 15 การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
   ส่วนที่ 1 สุรา
   ส่วนที่ 2 ยาสูบ
   ส่วนที่ 3 ไพ่
   ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต
   ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 3 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

ผู้ที่สนใจ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
#นักเรียนกฎหมาย
4 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)