โครงสร้าง กฎหมายภาษีสรรพสามิต


   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตราขึ้นจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เช่น กฎหมายสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายไพ่ เป็นต้น โดยรวบรวมให้อยู่ภายในกฎหมายฉบับเดียวกัน และให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ประกอบด้วยบทบัญญัติถึง 213 มาตรา ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างของกฎหมายนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น โดยประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้

บทบัญญัติทั่วไป 

หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
   ส่วนที่ 1 บททั่วไป
   ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต
   ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต
   ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน
   ส่วนที่ 5 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี
   ส่วนที่ 6 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
   ส่วนที่ 7 การประเมินและการวางประกันค่าภาษี
   ส่วนที่ 8 การอุทธรณ์การประเมินภาษี
   ส่วนที่ 9 การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี
   ส่วนที่ 10 บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
   ส่วนที่ 11 พนักงานเจ้าหน้าที่
   ส่วนที่ 12 การเปรียบเทียบคดี
   ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
   ส่วนที่ 14 การบังคับชำระภาษีค้าง
   ส่วนที่ 15 การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
   ส่วนที่ 1 สุรา
   ส่วนที่ 2 ยาสูบ
   ส่วนที่ 3 ไพ่
   ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงสถานที่ และการโอนใบอนุญาต
   ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 3 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

ผู้ที่สนใจ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
#นักเรียนกฎหมาย
4 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง