โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


   พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 46 มาตรา มีโครงสร้างกฎหมายดังนี้

   บทบัญญัติทั่วไป

   หมวด 1  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 2  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3  ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3/1  ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

   หมวด 4  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

   หมวด 5  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 6  บทกำหนดโทษ

#นักเรียนกฎหมาย
13 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)