โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


   พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 46 มาตรา มีโครงสร้างกฎหมายดังนี้

   บทบัญญัติทั่วไป

   หมวด 1  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 2  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3  ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3/1  ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

   หมวด 4  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

   หมวด 5  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 6  บทกำหนดโทษ

#นักเรียนกฎหมาย
13 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น