โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


   พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 46 มาตรา มีโครงสร้างกฎหมายดังนี้

   บทบัญญัติทั่วไป

   หมวด 1  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 2  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3  ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 3/1  ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

   หมวด 4  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

   หมวด 5  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

   หมวด 6  บทกำหนดโทษ

#นักเรียนกฎหมาย
13 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง