การชักธงชาติในสถานศึกษา


ปัจจุบันการชักธงชาติและประดับธงชาติในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ขอบเขตบังคับใช้
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ออกตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

2. นิยามความหมาย
    2.1 "สถานศึกษา" หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
    2.2 "หัวหน้าสถานศึกษา" หมายความว่า ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

3. กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลง
    3.1 ในวันเปิดเรียน
          ชักขึ้น เวลาเข้าเรียน
          ชักลง เวลา 18.00 น.
    3.2 ในวันปิดเรียน
          ชักขึ้น เวลา 08.00 น.
          ชักลง เวลา 18.00 น.
    สถานศึกษาใดมีความจำเป็น ไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม
    สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าสถานศึกษานั้นๆ มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม

4. การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นและลง และการทำความเคารพธงชาติ 
    การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นและลง และการทำความเคารพธงชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ซึ่งตามข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว กำหนดข้อปฏิบัติในการชักธงชาติดังนี้
    4.1 ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย
    4.2 เมื่อใกล้กำหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย
    4.3 เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้าๆ ด้วยความสม่ำเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึง ไม่ให้ธงลดต่ำลงมาจากเดิม
    4.4 เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้าๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และสายเชือกตึง จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
    4.5 ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้นๆ

5. การชักและประดับธงชาติในโอกาสและวันพิธีสำคัญ
    ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ตามกำหนดวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้
    5.1 วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน
    5.2 วันมาฆบูชา จำนวน 1 วัน
    5.3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน
    5.4 วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน จำนวน 1 วัน
    5.5 วันพืชมงคล จำนวน 1 วัน
    5.6 วันวิสาขบูชา จำนวน 1 วัน
    5.7 วันอาสาฬหบูชา จำนวน 1 วัน
    5.8 วันเข้าพรรษา จำนวน 1 วัน
    5.9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม จำนวน 2 วัน
    5.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน
    5.11 วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน จำนวน 1 วัน
    5.12 วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม จำนวน 1 วัน
    5.13 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม จำนวน 2 วัน
    5.14 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม จำนวน 1 วัน
    การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
    ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสำคัญอื่นๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ

6. การลดธงชาติครึ่งเสา
    ให้ชักธงชาติขึ้นจนถึงสุดยอดเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นให้ถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงตามปกติ

ข้อสังเกต
    การชักและประดับธงชาติในโอกาสและพิธีสำคัญ ณ สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดวันและระยะเวลาให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ต่อมาปรากฏว่า เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 แก้ไขวันและระยะเวลาชักและประดับธงชาติในโอกาสและพิธีสำคัญใหม่ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้อง
    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติมวันและระยะเวลาการชักและประดับธงชาติในโอกาสและพิธีสำคัญใหม่อีกครั้ง คือ 
    - วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม จำนวน 1 วัน 
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม จำนวน 2 วัน
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน
    - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม จำนวน 2 วัน
    โดยไม่พบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการแก้ไขระเบียบการชักธงชาติในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ดังกล่าว สมควรที่จะเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยเร็ว ผู้เขียนจึงได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาแล้ว และวันนี้ (16 เมษายน 2563) ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่องดำเนินการต่อไปแล้ว
    ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก้ไขระเบียบ ฉบับที่ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 คลิกอ่านเพิ่มเติม

อ้างอิง / ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)