การชักธงชาติในสถานศึกษา (ใช้บังคับ 5 มกราคม 2564)


ตามที่ผมได้เขียนเรื่อง การชักธงชาติในสถานศึกษา ไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ยังมิได้แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) และได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขระเบียบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (คลิกอ่านเรื่องเดิมที่นี่)

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว คือ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ดังนี้

1. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน

2. วันมาฆบูชา จำนวน 1 วัน

3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน

4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน จำนวน 1 วัน

5. วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม จำนวน 1 วัน

6. วันพืชมงคล จำนวน 1 วัน

7. วันวิสาขบูชา จำนวน 1 วัน

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน

9. วันอาสาฬหบูชา จำนวน 1 วัน

10. วันเข้าพรรษา จำนวน 1 วัน

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม จำนวน 2 วัน

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน

13. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน จำนวน 1 วัน

14. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม จำนวน 1 วัน

15. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม จำนวน 2 วัน

16. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม จำนวน 1 วัน

อ้างอิง / ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
#นักเรียนกฎหมาย
5 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)