การชักธงชาติในสถานศึกษา (ใช้บังคับ 5 มกราคม 2564)


ตามที่ผมได้เขียนเรื่อง การชักธงชาติในสถานศึกษา ไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ยังมิได้แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) และได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขระเบียบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (คลิกอ่านเรื่องเดิมที่นี่)

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว คือ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ดังนี้

1. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน

2. วันมาฆบูชา จำนวน 1 วัน

3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน

4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน จำนวน 1 วัน

5. วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม จำนวน 1 วัน

6. วันพืชมงคล จำนวน 1 วัน

7. วันวิสาขบูชา จำนวน 1 วัน

8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน

9. วันอาสาฬหบูชา จำนวน 1 วัน

10. วันเข้าพรรษา จำนวน 1 วัน

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม จำนวน 2 วัน

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน

13. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน จำนวน 1 วัน

14. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม จำนวน 1 วัน

15. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม จำนวน 2 วัน

16. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม จำนวน 1 วัน

อ้างอิง / ดาวน์โหลดไฟล์
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
#นักเรียนกฎหมาย
5 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)