แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514


ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่จงใจจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษในข้อใด 
ก. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 2 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเป็นไปตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน

ข้อ 3 ผู้ใดมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในข้อ 2 ข้างต้น
ก. นายทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือนายทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่
ค. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้ว ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
ข. การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
ค. เครื่องจักรทุกชนิดสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ง. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบเสียก่อน

ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
ก. ฉบับละ 100 บาท
ข. ฉบับละ 500 บาท
ค. ฉบับละ 1,000 บาท
ง. ฉบับละ 12,000 บาท

ข้อ 6 ข้อใดมิใช่เหตุผลในการสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
ก. ผู้มีส่วนได้เสียไม่คัดค้านภายในกำหนดเวลา
ข. สำคัญผิดในสาระสำคัญ
ค. เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ง. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 7 กรณีรัฐมนตรีไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรภายในเวลาที่กำหนด จะมีผลตามข้อใด
ก. ไม่มีผลใด เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดในการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น
ข. ผู้อุทธรณ์มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาล
ค. กฎหมายให้ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 8 ระยะเวลาคัดค้านก่อนนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 60 วัน

ข้อ 9 ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
ข. 3 ระดับ
ค. 4 ระดับ
ง. ไม่มีการแบ่งระดับ

ข้อ 10 กรณีเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนจำนองสูญหาย ผู้ใดมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้รับจำนองทราบ
ก. นายทะเบียน
ข. เจ้าของ
ค. ผู้มีส่วนได้เสีย
ง. ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. ดูมาตรา 14/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 2 ตอบ ค. ดูมาตรา 9 ทวิ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลคำสั่งไม่รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ตอบ ง. ดูมาตรา 9 จัตวา , มาตรา 17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์
ข้อ 4 ตอบ ค. ดูมาตรา 4 เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ ต้องเป็นประเภทที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 5 ตอบ ค. ฉบับละ 1,000 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครืองจักร พ.ศ. 2560
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 9 ตรี วรรคหนึ่ง สาเหตุที่นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรมี 3 ประการ คือ สำคัญผิดในสาระสำคัญ เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป
ข้อ 7 ตอบ ค. ดูมาตรา 9 จัตวา หากรัฐมนตรีไม่มีคำวินิจฉัยภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 9 ตรี วรรคสอง ต้องคัดค้านภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน
ข้อ 9 ตอบ ข. มี 3 ระดับ ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560
ข้อ 10 ตอบ ก. ดูมาตรา 13 ทวิ นายทะเบียนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับจำนองทราบถึงการสูญหาย
#นักเรียนกฎหมาย
 25 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง