แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514


ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนที่จงใจจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษในข้อใด 
ก. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 2 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเป็นไปตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน

ข้อ 3 ผู้ใดมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในข้อ 2 ข้างต้น
ก. นายทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือนายทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่
ค. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้ว ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
ข. การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
ค. เครื่องจักรทุกชนิดสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
ง. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบเสียก่อน

ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
ก. ฉบับละ 100 บาท
ข. ฉบับละ 500 บาท
ค. ฉบับละ 1,000 บาท
ง. ฉบับละ 12,000 บาท

ข้อ 6 ข้อใดมิใช่เหตุผลในการสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
ก. ผู้มีส่วนได้เสียไม่คัดค้านภายในกำหนดเวลา
ข. สำคัญผิดในสาระสำคัญ
ค. เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ง. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 7 กรณีรัฐมนตรีไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรภายในเวลาที่กำหนด จะมีผลตามข้อใด
ก. ไม่มีผลใด เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดในการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น
ข. ผู้อุทธรณ์มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาล
ค. กฎหมายให้ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 8 ระยะเวลาคัดค้านก่อนนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 60 วัน

ข้อ 9 ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
ข. 3 ระดับ
ค. 4 ระดับ
ง. ไม่มีการแบ่งระดับ

ข้อ 10 กรณีเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนจำนองสูญหาย ผู้ใดมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้รับจำนองทราบ
ก. นายทะเบียน
ข. เจ้าของ
ค. ผู้มีส่วนได้เสีย
ง. ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. ดูมาตรา 14/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 2 ตอบ ค. ดูมาตรา 9 ทวิ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลคำสั่งไม่รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ตอบ ง. ดูมาตรา 9 จัตวา , มาตรา 17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์
ข้อ 4 ตอบ ค. ดูมาตรา 4 เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ ต้องเป็นประเภทที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 5 ตอบ ค. ฉบับละ 1,000 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครืองจักร พ.ศ. 2560
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 9 ตรี วรรคหนึ่ง สาเหตุที่นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรมี 3 ประการ คือ สำคัญผิดในสาระสำคัญ เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป
ข้อ 7 ตอบ ค. ดูมาตรา 9 จัตวา หากรัฐมนตรีไม่มีคำวินิจฉัยภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 9 ตรี วรรคสอง ต้องคัดค้านภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน
ข้อ 9 ตอบ ข. มี 3 ระดับ ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560
ข้อ 10 ตอบ ก. ดูมาตรา 13 ทวิ นายทะเบียนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับจำนองทราบถึงการสูญหาย
#นักเรียนกฎหมาย
 25 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539