โครงสร้าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติทั้งหมด 132 มาตรา ประกอบด้วยโครงสร้างทางกฎหมายดังนี้

บทบัญญัติทั่วไป

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

หมวด 3 คณะกรรมการ
    ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    ส่วนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    ส่วนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
    ส่วนที่ 4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
    ส่วนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา

หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

หมวด 9 การทำสัญญา

หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมวด 12 การทิ้งงาน

หมวด 13 การบริหารพัสดุ

หมวด 14 การอุทธรณ์

หมวด 15 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น