พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน


พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น ในขอบเขตการเรียนการสอนโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน หรือองค์กรในกำกับของหน่วยงานของรัฐ ที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผลิตหรือจัดทำขึ้น

2. งานจ้างต่อเรือไม้ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เรือไม้หรือเรือไฟเบอร์กลาส จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว

3. งานจ้างทำครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และวัสดุสำนักงาน ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้าง ที่อยู่ในขอบเขตการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. อาวุธหรืองานจ้างผลิตอาวุธ ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม

7. งานจ้างซ่อมอากาศยาน และวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

8. แบตเตอรี่หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุหลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม

9. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้าง จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ ในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

10. งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)