พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร


พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร คือ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุดังกล่าวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2. นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจาก โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

3. ผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูป ที่ผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โดยผ่านสหกรณ์ของโครงการหลวงภาคเหนือ

4. ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค ขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด หรือสถาบันเกษตรกร

5. เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ของกรมวิชาการเกษตร

6. เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

7. ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการ ประเภทพืชจากเนื้อเยื่อหัตถกรรม และอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

8. วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล

9. วัสดุการเกษตรและเครื่องมือใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล

10. ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการ อบไม้ ไสไม้ หรืออัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง