ประเภทของที่ปรึกษา


ที่ปรึกษา คือ ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ แก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการทางการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
    1) มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
    2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
    3) สถาบันพระปกเกล้า
    4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    5) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
    6) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่
    1) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
    2) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น