แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ


ข้อ 1 CONFIDENTIAL ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการมีความหมายตรงตามข้อใด 
ก. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ข. 
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ค. 
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2 ข้อใดผิดเกี่ยวกับการแสดงชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสาร
ก. แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสาร
ข. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ ให้ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา
ค. เอกสารเข้าปก ต้องแสดงชั้นความลับไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าและด้านในของปกหลัง
ง. ตัวอักษรชั้นความลับ จะใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชันเจนก็ได้

ข้อ 3 ข้อใดมิใช่การปรับชั้นความลับ
ก. การลดชั้นความลับ
ข. การเพิ่มชั้นความลับ
ค. การยกเลิกชั้นความลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 4 องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร คือข้อใด
ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ข. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ค. ศูนย์รักษาความปลอดภัย
ง. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ข้อ 5 ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ก. ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข. ตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ค. ทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อ 6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นหลักฐานตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 10 ปี

จงตอบคำถามข้อ 7 - 10 โดยใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7 ผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้เหมาะสม

ข้อ 8 ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน

ข้อ 9 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ

ข้อ 10 บันทึกการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 15, ข้อ 12 (3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ข้อ 2 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 22 (1) เอกสารเข้าปก ให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
ข้อ 3 ตอบ ง. ดูระเบียบข้อ 5 "การปรับชั้นความลับ" หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
ข้อ 4 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 11 (2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร
ข้อ 5 ตอบ ง. ดูระเบียบข้อ 29 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 46 วรรคสาม ใบรับรองการทำลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 6 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม
ข้อ 8 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 25 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เรียกว่า "นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ"
ข้อ 9 ตอบ ข. ดูระเบียบข้อ 16 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ข้อ 10 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 48 กำหนดให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539