แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ


ข้อ 1 CONFIDENTIAL ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการมีความหมายตรงตามข้อใด 
ก. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ข. 
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ค. 
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2 ข้อใดผิดเกี่ยวกับการแสดงชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสาร
ก. แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสาร
ข. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ ให้ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา
ค. เอกสารเข้าปก ต้องแสดงชั้นความลับไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าและด้านในของปกหลัง
ง. ตัวอักษรชั้นความลับ จะใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชันเจนก็ได้

ข้อ 3 ข้อใดมิใช่การปรับชั้นความลับ
ก. การลดชั้นความลับ
ข. การเพิ่มชั้นความลับ
ค. การยกเลิกชั้นความลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 4 องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร คือข้อใด
ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ข. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ค. ศูนย์รักษาความปลอดภัย
ง. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ข้อ 5 ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ก. ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข. ตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ค. ทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อ 6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นหลักฐานตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 10 ปี

จงตอบคำถามข้อ 7 - 10 โดยใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7 ผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบให้เหมาะสม

ข้อ 8 ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน

ข้อ 9 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ

ข้อ 10 บันทึกการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 15, ข้อ 12 (3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ข้อ 2 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 22 (1) เอกสารเข้าปก ให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
ข้อ 3 ตอบ ง. ดูระเบียบข้อ 5 "การปรับชั้นความลับ" หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
ข้อ 4 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 11 (2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร
ข้อ 5 ตอบ ง. ดูระเบียบข้อ 29 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 46 วรรคสาม ใบรับรองการทำลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูระเบียบข้อ 6 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม
ข้อ 8 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 25 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เรียกว่า "นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ"
ข้อ 9 ตอบ ข. ดูระเบียบข้อ 16 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ข้อ 10 ตอบ ค. ดูระเบียบข้อ 48 กำหนดให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง