คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน


พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 64/1 บัญญัติให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออก กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563) กำหนดให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน

3. ไม่เป็นผู้เจ็บป่ายด้วยโรค ต่อไปนี้
    1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    2) วัณโรคระยะติดต่อ
    3) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
    6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
2 กันยายน 2563

ความคิดเห็น