มติคณะรัฐมนตรี : การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ


คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 และต่อมาได้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีอีกสองครั้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. สัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีดังต่อไปนี้
    (1) สัญญาที่ต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
    (2) สัญญาสัมปทานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน
หน่วยงานของรัฐไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป

2. สัญญาหลักที่ใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา ให้ทำเป็นภาษาไทย ส่วนสัญญาฉบับภาษาต่างประเทศ ควรใช้เป็นเพียงคำแปลของสัญญาหลักเท่านั้น

3. ควรกำหนดให้ใช้กฎหมายไทยในการตีความและบังคับตามสัญญา

4. สัญญาใดที่ส่วนราชการต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และสัญญามีข้อระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ สัญญานั้นยังคงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ที่มา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 31 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 228 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
#นักเรียนกฎหมาย
24 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง