มติคณะรัฐมนตรี : การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ


คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 และต่อมาได้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีอีกสองครั้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. สัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีดังต่อไปนี้
    (1) สัญญาที่ต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
    (2) สัญญาสัมปทานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน
หน่วยงานของรัฐไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป

2. สัญญาหลักที่ใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา ให้ทำเป็นภาษาไทย ส่วนสัญญาฉบับภาษาต่างประเทศ ควรใช้เป็นเพียงคำแปลของสัญญาหลักเท่านั้น

3. ควรกำหนดให้ใช้กฎหมายไทยในการตีความและบังคับตามสัญญา

4. สัญญาใดที่ส่วนราชการต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และสัญญามีข้อระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ สัญญานั้นยังคงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ที่มา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 31 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 228 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
#นักเรียนกฎหมาย
24 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)