กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2563


พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ : เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
#นักเรียนกฎหมาย

ความคิดเห็น