การทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจาก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 กรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลือ ได้เลือก นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 20

ทั้งนี้ มาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เมื่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คนเก่า) มีอายุครบ 70 ปี จึงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติดังกล่าว ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหลือ ได้เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ออกประกาศให้ทราบข้างต้น
#นักเรียนกฎหมาย
7 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การชักธงชาติในสถานศึกษา

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)