การทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจาก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 กรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลือ ได้เลือก นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 20

ทั้งนี้ มาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เมื่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คนเก่า) มีอายุครบ 70 ปี จึงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติดังกล่าว ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหลือ ได้เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ออกประกาศให้ทราบข้างต้น
#นักเรียนกฎหมาย
7 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง