รวมเว็บไซต์ e-Learning


โลกดิจิทัลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา หรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวิชาความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงวิชากฎหมายด้วย นักเรียนกฎหมาย.com จึงได้รวบรวม 10 เว็บไซต์การเรียนการสอน e-Learning และ MOOC นำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้พิจารณากัน ซึ่งผู้ที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย
ความคิดเห็น