รวมเว็บไซต์ e-Learning


โลกดิจิทัลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา หรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวิชาความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงวิชากฎหมายด้วย นักเรียนกฎหมาย.com จึงได้รวบรวม 10 เว็บไซต์การเรียนการสอน e-Learning และ MOOC นำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้พิจารณากัน ซึ่งผู้ที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน