รวมเว็บไซต์ e-Learning


โลกดิจิทัลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา หรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวิชาความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงวิชากฎหมายด้วย นักเรียนกฎหมาย.com จึงได้รวบรวม 10 เว็บไซต์การเรียนการสอน e-Learning และ MOOC นำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้พิจารณากัน ซึ่งผู้ที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)