รวมเว็บไซต์ e-Learning


โลกดิจิทัลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา หรือผู้แสวงหาความรู้ทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวิชาความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงวิชากฎหมายด้วย นักเรียนกฎหมาย.com จึงได้รวบรวม 10 เว็บไซต์การเรียนการสอน e-Learning และ MOOC นำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจได้พิจารณากัน ซึ่งผู้ที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)