การอวยพรวันขึ้นปีใหม่และการจัดงานรื่นเริงปีใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ แนวทางการอวยพรวันขึ้นปีใหม่ และการจัดงานรื่นเริงปีใหม่ ดังนี้

1. การไปลงนามถวายพระพร ให้คงถือปฏิบัติตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา

2. ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมืองทุกตำแหน่ง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนงดใช้สินค้าฟุ่มเฟือย และให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ เช่น สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ฯลฯ เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมการอวยพรอย่างประหยัด นิยมไทย และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

3. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอวยพรนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองและไม่ประหยัด แต่เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ถ้าประสงค์จะอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ก็ขอให้ส่งเป็นบัตรอวยพร หรือบัตร ส.ค.ส. ไปแทน โดยอาจลงนามหรือเข้าชื่อร่วมกันหลายคนก็ได้

4. การส่งบัตรอวยพร หรือบัตร ส.ค.ส. ให้คำนึงถึงการประหยัด และควรสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ เช่น การใช้บัตรอวยพรที่ทำขึ้นเอง หรือใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือซื้อจากองค์กรการกุศลต่างๆ เป็นต้น

5. เพื่อให้สอดรับกับมาตรการประหยัด หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เห็นสมควรจะจัดงานรื่นเริงปีใหม่ ก็ให้ใช้ดุลพินิจจัดได้เพียงเท่าที่เหมาะสมแก่ปกติประเพณี โดยคำนึงถึงความประหยัด และการบังเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือการบำรุงขวัญประชาชนในพื้นที่ตามสมควร

ที่มา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 124 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548
#นักเรียนกฎหมาย
2 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)