แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ง. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อ 2 อัตราโทษสำหรับผู้ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณเรียกหรือแจ้งให้ส่งโดยไม่มีเหตุอันควร
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 3 โทษสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีกี่สถาน
ก. 2 สถาน
ข. 3 สถาน
ค. 4 สถาน
ง. 5 สถาน

ข้อ 4 กำหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขั้นสูงไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. 2559
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 2,000 บาท
ค. ฉบับละ 3,000 บาท
ง. ฉบับละ 4,000 บาท

ข้อ 6 ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการฉบับแรกเมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2496
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2516
ง. พ.ศ. 2556

ข้อ 7 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ก. นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข. อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง
ค. อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง
ง. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ 8 ปัจจุบัน (มกราคม 2564) ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นไปตามข้อใด
ก. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
ข. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
ค. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562
ง. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2563

ข้อ 9 ผู้ใดมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ก. ผู้ถูกคำสั่งลงโทษ
ข. ผู้กล่าวหา
ค. ทั้งผู้ถูกคำสั่งลงโทษ และผู้กล่าวหา
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 10 นายอาสา ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และถูกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ได้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือแสดงตนด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เช่นนี้นายอาสา จะต้องรับโทษตามข้อใด
ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. ตามมาตรา 8 มาตรา 3 และมาตรา 4 บัญญัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 46 และมาตรา 42 กำหนดโทษสำหรับ ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณ เรียกหรือแจ้งให้ส่ง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 34 บัญญัติโทษสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไว้ 4 สถาน คือ ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตโดยกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี และเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 4 ตอบ ก. โทษพักใช้ใบอนุญาตโดยกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 34 (3) 
ข้อ 5 ตอบ ข. ฉบับละ 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. 2559 (อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดท้าย พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง))
ข้อ 6 ตอบ ง. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นวันใช้บังคับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการฉบับแรกของไทย
ข้อ 7 ตอบ ง. มาตรา 24 (4) (ก) และมาตรา 3 บัญญัติให้ เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกระดับ
ข้อ 8 ตอบ ค. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนพิเศษ 67 ง/หน้า 31/19 มีนาคม 2562 
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ถูกคำสั่งลงโทษ หรือผู้กล่าวหา อาจอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ข้อ 10 ตอบ ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47 และมาตรา 43

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
#นักเรียนกฎหมาย
 16 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562