แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ง. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อ 2 อัตราโทษสำหรับผู้ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณเรียกหรือแจ้งให้ส่งโดยไม่มีเหตุอันควร
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 3 โทษสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีกี่สถาน
ก. 2 สถาน
ข. 3 สถาน
ค. 4 สถาน
ง. 5 สถาน

ข้อ 4 กำหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขั้นสูงไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. 2559
ก. ฉบับละ 1,000 บาท
ข. ฉบับละ 2,000 บาท
ค. ฉบับละ 3,000 บาท
ง. ฉบับละ 4,000 บาท

ข้อ 6 ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการฉบับแรกเมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2496
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2516
ง. พ.ศ. 2556

ข้อ 7 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ก. นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข. อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่หนึ่ง
ค. อุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คนที่สอง
ง. เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ 8 ปัจจุบัน (มกราคม 2564) ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นไปตามข้อใด
ก. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
ข. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
ค. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562
ง. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2563

ข้อ 9 ผู้ใดมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ก. ผู้ถูกคำสั่งลงโทษ
ข. ผู้กล่าวหา
ค. ทั้งผู้ถูกคำสั่งลงโทษ และผู้กล่าวหา
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 10 นายอาสา ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และถูกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ได้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือแสดงตนด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เช่นนี้นายอาสา จะต้องรับโทษตามข้อใด
ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. ตามมาตรา 8 มาตรา 3 และมาตรา 4 บัญญัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ตอบ ค. มาตรา 46 และมาตรา 42 กำหนดโทษสำหรับ ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการจรรยาบรรณ เรียกหรือแจ้งให้ส่ง โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 34 บัญญัติโทษสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไว้ 4 สถาน คือ ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตโดยกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี และเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 4 ตอบ ก. โทษพักใช้ใบอนุญาตโดยกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 34 (3) 
ข้อ 5 ตอบ ข. ฉบับละ 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. 2559 (อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดท้าย พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง))
ข้อ 6 ตอบ ง. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นวันใช้บังคับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการฉบับแรกของไทย
ข้อ 7 ตอบ ง. มาตรา 24 (4) (ก) และมาตรา 3 บัญญัติให้ เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกระดับ
ข้อ 8 ตอบ ค. ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนพิเศษ 67 ง/หน้า 31/19 มีนาคม 2562 
ข้อ 9 ตอบ ค. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ถูกคำสั่งลงโทษ หรือผู้กล่าวหา อาจอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ข้อ 10 ตอบ ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47 และมาตรา 43

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
#นักเรียนกฎหมาย
 16 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)