แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ผู้แทนส่วนราชการตามข้อใด มิใช่องค์ประกอบคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ก. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ค. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
ง. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ข้อ 12 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ้นจากการเป็นสมาชิกเมื่อลาออก
ข. สมาชิกสามัญต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ค. สมาชิกสมทบอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ง. การไม่ชำระค่าบำรุงโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงได้

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 13 - 16
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกวิสามัญ
ค. สมาชิกสมทบ
ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 13 ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อ 14 ผู้ที่ไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก

ข้อ 15 ต้องเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคมสงเคราะห์

ข้อ 16 ผู้ที่มีสิทธิขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆ

ข้อ 17 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกำหนดระยะเวลาในข้อใด
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อ 18 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วิชาชีพที่ดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ข. โดยทั่วไปการออกข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อน
ค. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญา ต้องไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ง. กรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

ข้อ 19 สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อ 20 กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 16 บัญญัติองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยไม่มีผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ข้อ 12 ตอบ ค. มาตรา 13 วรรคท้าย และมาตรา 11 (3) สมาชิกสมทบไม่อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ 13 ตอบ ก. สมาชิกสามัญ ตามมาตรา 11 (3) สมาชิกประเภทอื่นไม่มีสิทธิดังกล่าว
ข้อ 14 ตอบ ง. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามมาตรา 14 วรรคท้าย และมาตรา 11 (4)
ข้อ 15 ตอบ ข. สมาชิกวิสามัญ ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
ข้อ 16 ตอบ ก. สมาชิกสามัญ ตามมาตรา 11 (1)
ข้อ 17 ตอบ ข. 30 วัน ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
ข้อ 18 ตอบ ก. มาตรา 28 กำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ข้อ 19 ตอบ ค. 4 ประเภท ตามมาตรา 9
ข้อ 20 ตอบ ก. 3 ปี ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
#นักเรียนกฎหมาย
 17 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)