การออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 33) ปี 2564


ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป การออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนด ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยกำหนดไว้ 2 ช่วงเวลา คือ 

ช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้ง 3 ฝ่าย จะต้องออกเงินสมทบให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก. ดังนี้ 


และช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้ง 3 ฝ่าย จะต้องออกเงินสมทบให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข. ดังนี้


ที่มา กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
5 มกราคม 2564

ความคิดเห็น