การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง


ในเรื่องการสิ้นผลของกฎหมายลำดับรองนั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไป เมื่อกฎหมายแม่บทได้ถูกยกเลิกทั้งฉบับและสิ้นผลใช้บังคับไปโดยกฎหมายแม่บทที่ออกใหม่ ส่งผลให้กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยกฎหมายฉบับเก่า สิ้นผลการใช้บังคับตามไปด้วย

แต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตรา จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่า กฎหมายลำดับรองจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นในเรื่องนี้ไว้ โดยเป็นการหารือว่า ประกาศกระทรวงกลาโหม ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศดังกล่าวจะยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า มาตรา 7 (เดิม) บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์" 

ส่วนมาตรา 7 (ใหม่) บัญญัติว่า "ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์"

กฎหมายแม่บท ตามมาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ ยังคงมีหลักการสำคัญคือ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดว่า สิ่งใดเป็นยุทธภัณฑ์ วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการอันเป็นสาระสำคัญเป็นไปตามหลักการเดิมทุกประการ ดังนั้น ประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

(สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับถ้อยคำที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการแก้ไขถ้อยคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น)

ที่มา 
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1447/2562 อ้างในกฤษฎีกาสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) หน้า 6
- พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
- พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
23 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)