ระบบกลางทางกฎหมาย


พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการจัดทำ "ระบบกลาง" หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานของรัฐ เปิดรับฟัง รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเป็นศูนย์ข้อกฎหมายกฎหมายของไทย

โดยในช่วงแรก จะเป็นการทดสอบระบบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ lawtest.egov.go.th ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผมได้ทดลองเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ผลการใช้งาน สามารถดึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้สะดวกและง่ายกว่าเดิมมากครับ 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถทดสอบการใช้งาน แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย หรือค้นหาข้อมูลทางกฎหมาย (ในอนาคต) ตามลิ้งก์นี้เลยครับ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ที่มา/รูปภาพ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย 

#นักเรียนกฎหมาย
27 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน