ระบบกลางทางกฎหมาย


พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีการจัดทำ "ระบบกลาง" หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานของรัฐ เปิดรับฟัง รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเป็นศูนย์ข้อกฎหมายกฎหมายของไทย

โดยในช่วงแรก จะเป็นการทดสอบระบบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ lawtest.egov.go.th ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผมได้ทดลองเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ผลการใช้งาน สามารถดึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้สะดวกและง่ายกว่าเดิมมากครับ 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถทดสอบการใช้งาน แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย หรือค้นหาข้อมูลทางกฎหมาย (ในอนาคต) ตามลิ้งก์นี้เลยครับ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ที่มา/รูปภาพ เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย 

#นักเรียนกฎหมาย
27 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)