ภาพรวมคดีล้มละลาย


คดีล้มละลาย เป็นการดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อจัดสรรแบ่งชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ โดยเริ่มจากคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลายต่อศาลล้มละลาย

หากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้มีโอกาสเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ ก่อนศาลจะพิพากษาให้ล้มละลาย
    - ถ้าขอประนอมหนี้สำเร็จ ลูกหนี้ก็จะผูกพันตามคำขอประนอมหนี้ ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลาย และหลุดพ้นจากหนี้ต่างๆ อันอาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย
    - แต่หากขอประนอมหนี้ไม่สำเร็จ ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือของท่านอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ครับ

ที่มา เอื้อน ขุนแก้ว. กฎหมายล้มละลาย (พิพม์ครั้งที่ 16 บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด) หน้า 2-3

#นักเรียนกฎหมาย
29 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน