ภาพรวมคดีล้มละลาย


คดีล้มละลาย เป็นการดำเนินการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อจัดสรรแบ่งชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ โดยเริ่มจากคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลายต่อศาลล้มละลาย

หากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้มีโอกาสเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ ก่อนศาลจะพิพากษาให้ล้มละลาย
    - ถ้าขอประนอมหนี้สำเร็จ ลูกหนี้ก็จะผูกพันตามคำขอประนอมหนี้ ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลาย และหลุดพ้นจากหนี้ต่างๆ อันอาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย
    - แต่หากขอประนอมหนี้ไม่สำเร็จ ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือของท่านอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ครับ

ที่มา เอื้อน ขุนแก้ว. กฎหมายล้มละลาย (พิพม์ครั้งที่ 16 บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด) หน้า 2-3

#นักเรียนกฎหมาย
29 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)