กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564


หมายเหตุ โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญํตินี้หมายเหตุ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ความคิดเห็น