หนี้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร บิดามารดาต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1564 บัญญัติให้บิดามารดามีหน้าที่ต้องให้การศึกษาตามควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ หากในระหว่างสมรส สามีหรือภริยาได้ก่อหนี้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ โดยคำนึงถึงฐานะของครอบครัวเป็นสำคัญ ย่อมถือว่าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (1)

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6244/2550 จำเลยได้แยกกันอยู่กับโจทก์ แต่จำเลยได้นำบุตรไปเลี้ยงดูด้วย จึงต้องมีภาระค่าใช้จ่าย การที่จำเลยได้กู้เงิน 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โจทก์ผู้เป็นบิดาจึงต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน

จำเลยนำสืบว่า จำเลยกู้เงินในปี 2543 ระบุวัตถุประสงค์ขอกู้ว่า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า ส่วนการกู้ในปี 2546 เป็นการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท การกู้ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่า จำเลยกู้เงิน 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตร อันเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว และเป็นหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นในระหว่างสมรส จึงเป็นหนี้ที่โจทก์จำเลยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (1)

ที่มา ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา

ความคิดเห็น