หนี้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร บิดามารดาต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1564 บัญญัติให้บิดามารดามีหน้าที่ต้องให้การศึกษาตามควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ หากในระหว่างสมรส สามีหรือภริยาได้ก่อหนี้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ โดยคำนึงถึงฐานะของครอบครัวเป็นสำคัญ ย่อมถือว่าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (1)

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6244/2550 จำเลยได้แยกกันอยู่กับโจทก์ แต่จำเลยได้นำบุตรไปเลี้ยงดูด้วย จึงต้องมีภาระค่าใช้จ่าย การที่จำเลยได้กู้เงิน 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โจทก์ผู้เป็นบิดาจึงต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน

จำเลยนำสืบว่า จำเลยกู้เงินในปี 2543 ระบุวัตถุประสงค์ขอกู้ว่า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า ส่วนการกู้ในปี 2546 เป็นการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท การกู้ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่า จำเลยกู้เงิน 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตร อันเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว และเป็นหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นในระหว่างสมรส จึงเป็นหนี้ที่โจทก์จำเลยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 (1)

ที่มา ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)