ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 458/2558 (ประชุมใหญ่))


คดีก่อนห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในคดีนี้ ได้ยื่นฟ้องกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ เกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้ว ตามสัญญาลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดยคดีดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ได้มีคำขอให้กรมชลประทานชำระค่าจ้างงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 และขอให้คืนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ำประกัน

ส่วนคดีนี้กรมชลประทานเป็นผู้ฟ้องคดี ได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. นาย ธ. หุ้นส่วนผู้จัดการ และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ค้ำประกัน ให้ร่วมกันชำระค่าปรับอันเกิดจากการผิดสัญญาก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้ว ตามสัญญาลงวันที่ 31 มีนาคม 2547

เหตุแห่งข้อพิพาททั้ง 2 คดี จึงเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน ส่วนประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยก็เป็นประเด็นเดียวกัน คือห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างล่าช้า ซึ่งจะต้องรับผิดชำระค่าปรับเป็นเงินเท่าใด ส่วนกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ตามผลงานจำนวนเท่าใด ประเด็นข้อพิพาททั้ง 2 คดี จึงเป็นประเด็นเดียวกัน 

เมื่อคดีก่อน ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยให้กรมชลประทานชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 หลังจากหักค่าปรับแล้ว และให้กรมชลประทานจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าที่หักไว้ เงินประกันผลงานแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาในประเด็นข้อพิพาทเดียวกับสัญญาจ้างนี้แล้ว และคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด การที่กรมชลประทานได้นำประเด็นข้อพิพาทตามสัญญาฉบับเดียวกัน มาฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. กับพวก เป็นคดีนี้ จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ต้องห้ามตามข้อ 96 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ที่มา 
- คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 458/2558 (ประชุมใหญ่)

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
  ข้อ 96 "เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่
  (1) การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามข้อ 95
  (2) การพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา 75
  (3) การพิจารณาใหม่แห่งคดีที่สำนวนคดีหรือเอกสารในสำนวนคดีสูญหายหรือบุบสลายตามข้อ 21
  (4) การยื่น การรับ หรือไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา 73
  (5) การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งคำอุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ 104 หรือข้อ 106
  (6) การที่ศาลปกครองสูงสุดส่งคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ 112
  (7) การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)