ข้อสอบเก่า กองทุนผู้สูงอายุ (2 กรกฎาคม 2565)


ข้อสอบเก่า พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 สถานที่สอบ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน ผมรวบรวมจากผู้เข้าสอบโดยตรง ได้ประมาณนี้ครับ

- ผู้สูงอายุ ต้องมีอายุเท่าไร

- คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีใครเป็นประธานกรรมการ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- คณะกรรมการต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละกี่ครั้ง

- การกู้ยืมประกอบอาชีพ 30,000 บาทต่อคน หรือกลุ่มละไม่เกิน 5 คน 100,000 บาท

- ข้อใดไม่ถูกต้อง ค่าจัดการศพ 2,000 บาท (ที่ถูกต้องคือ 3,000 บาท)

- ผู้สูงอายุในชุมชนเขตดินแดง ต้องไปยื่นกู้ที่ไหน

- ผู้สูงอายุที่จังหวัดนนทบุรี ต้องไปยื่นกู้ที่ไหน

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินบำรุงกองทุน

- สิทธิผู้สูงอายุอยู่ในมาตราใด

- ชื่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

- ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก

- ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในเอเชีย

- พนักงานราชการมีกี่ประเภท

- ข้อใดไม่ใช่พนักงานราชการทั่วไป

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ลาป่วยได้ 20 วันทำการ ไม่ถูกต้อง)

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- โทษวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

- การกระทำที่ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง

- หนังสือราชการมีกี่ชนิด

- ลักษณะของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน

- ใครมีอำนาจลงนามหนังสือประทับตรา

- ชั้นความเร็วของหนังสือ ที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันที

อัตนัย (ข้อละ 20 คะแนน)

- การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ มีขั้นตอนใดบ้าง และหากผิดนัดชำระต้องทำอย่างไร

- สิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมใดบ้าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)