ข้อสอบเก่า กองทุนผู้สูงอายุ (2 กรกฎาคม 2565)


ข้อสอบเก่า พนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 สถานที่สอบ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน ผมรวบรวมจากผู้เข้าสอบโดยตรง ได้ประมาณนี้ครับ

- ผู้สูงอายุ ต้องมีอายุเท่าไร

- คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีใครเป็นประธานกรรมการ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- คณะกรรมการต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละกี่ครั้ง

- การกู้ยืมประกอบอาชีพ 30,000 บาทต่อคน หรือกลุ่มละไม่เกิน 5 คน 100,000 บาท

- ข้อใดไม่ถูกต้อง ค่าจัดการศพ 2,000 บาท (ที่ถูกต้องคือ 3,000 บาท)

- ผู้สูงอายุในชุมชนเขตดินแดง ต้องไปยื่นกู้ที่ไหน

- ผู้สูงอายุที่จังหวัดนนทบุรี ต้องไปยื่นกู้ที่ไหน

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินบำรุงกองทุน

- สิทธิผู้สูงอายุอยู่ในมาตราใด

- ชื่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

- ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก

- ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในเอเชีย

- พนักงานราชการมีกี่ประเภท

- ข้อใดไม่ใช่พนักงานราชการทั่วไป

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ลาป่วยได้ 20 วันทำการ ไม่ถูกต้อง)

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- โทษวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ

- การกระทำที่ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง

- หนังสือราชการมีกี่ชนิด

- ลักษณะของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน

- ใครมีอำนาจลงนามหนังสือประทับตรา

- ชั้นความเร็วของหนังสือ ที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันที

อัตนัย (ข้อละ 20 คะแนน)

- การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ มีขั้นตอนใดบ้าง และหากผิดนัดชำระต้องทำอย่างไร

- สิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมใดบ้าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)