ข้อสอบกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (21ส.ค.2565)

ข้อสอบกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับ
- ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.
- การตั้ง รวม โอนส่วนราชการ เป็นไปตามกฎหมายใด
- การรักษาราชการแทนอธิบดีที่ไม่อยู่
- ยุบกรม ตรากฎหมายใด
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.นี้ ตราขึ้นในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี
- มีทั้งหมดกี่มาตรา
- ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร
- ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.
- ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
- "ร้องเรียน" ต่อใคร
- "อุทธรณ์" ต่อใคร
- ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่ไม่เปิดเผย (มาตรา 15)
- อัตราโทษ กรณีไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องส่งมอบให้ใคร
- อายุการเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง มีกี่คน

ระเบียบฯ พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พนักงานราชการมีกี่ประเภท
- กรอบระยะเวลาการจ้าง
- มีกี่หมวด
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการมีกี่เรื่อง
- ตำแหน่งที่สมัครสอบครั้งนี้ จัดอยู่ในกลุ่มงานใด
- โทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานราชการ
- โทษวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงานราชการ
- ลาป่วยได้เงินกี่วัน
- เครื่องแบบพนักงานราชการ
- ปีงบประมาณแรกที่จ้างพนักงานราชการ
- พนักงานราชการประเภทใด ต้องใช้ความรู้/ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ

ระเบียบฯ สารบรรณ พ.ศ. 2526
- หนังสือราชการมีกี่ประเภท
- ความหมาย "งานสารบรรณ"
- ผู้รักษาการตามระเบียบ
- ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือประทับตรา
- หนังสือสั่งการ "ระเบียบ" มีความหมายอย่างไร
- ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์
- ข้อใดกล่าวผิด (หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น/รับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี3ชนิด)
- หนังสือเวียน มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน
- รหัสตัวอักษรโรมันของกระทรวงอุตสหกรรม MIND
- อายุการเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ระยะเวลาการตรวจสอบหนังสือราชการในระบบอีเมลของส่วนราชการ
- คำขึ้นต้นหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตำแหน่งตราครุฑบนซองเอกสารสีน้ำตาล
- ชื่อ saraban (อีเมลของส่วนราชการ)

อัตนัย 2 ข้อ
- อธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ชื่ออธิบดีและรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (10 คะแนน)
- อธิบายการจัดองค์กร SWOT (10 คะแนน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (44 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539