ข้อสอบกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (21ส.ค.2565)

ข้อสอบกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน และอัตนัย 2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับ
- ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.
- การตั้ง รวม โอนส่วนราชการ เป็นไปตามกฎหมายใด
- การรักษาราชการแทนอธิบดีที่ไม่อยู่
- ยุบกรม ตรากฎหมายใด
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.นี้ ตราขึ้นในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี
- มีทั้งหมดกี่มาตรา
- ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร
- ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.
- ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
- "ร้องเรียน" ต่อใคร
- "อุทธรณ์" ต่อใคร
- ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่ไม่เปิดเผย (มาตรา 15)
- อัตราโทษ กรณีไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องส่งมอบให้ใคร
- อายุการเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง มีกี่คน

ระเบียบฯ พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พนักงานราชการมีกี่ประเภท
- กรอบระยะเวลาการจ้าง
- มีกี่หมวด
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการมีกี่เรื่อง
- ตำแหน่งที่สมัครสอบครั้งนี้ จัดอยู่ในกลุ่มงานใด
- โทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานราชการ
- โทษวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงานราชการ
- ลาป่วยได้เงินกี่วัน
- เครื่องแบบพนักงานราชการ
- ปีงบประมาณแรกที่จ้างพนักงานราชการ
- พนักงานราชการประเภทใด ต้องใช้ความรู้/ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ

ระเบียบฯ สารบรรณ พ.ศ. 2526
- หนังสือราชการมีกี่ประเภท
- ความหมาย "งานสารบรรณ"
- ผู้รักษาการตามระเบียบ
- ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือประทับตรา
- หนังสือสั่งการ "ระเบียบ" มีความหมายอย่างไร
- ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์
- ข้อใดกล่าวผิด (หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น/รับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี3ชนิด)
- หนังสือเวียน มีถึงผู้รับจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน
- รหัสตัวอักษรโรมันของกระทรวงอุตสหกรรม MIND
- อายุการเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ระยะเวลาการตรวจสอบหนังสือราชการในระบบอีเมลของส่วนราชการ
- คำขึ้นต้นหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตำแหน่งตราครุฑบนซองเอกสารสีน้ำตาล
- ชื่อ saraban (อีเมลของส่วนราชการ)

อัตนัย 2 ข้อ
- อธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ชื่ออธิบดีและรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (10 คะแนน)
- อธิบายการจัดองค์กร SWOT (10 คะแนน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)