ฟ้องซ้อนในคดีปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 265/2565)


คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องอธิบดีกรมบังคับคดีต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1321/2564 ขอให้ลงโทษทางวินัยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรณีปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อมาศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอำนาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายปกครอง การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างไร ก็ไม่มีผลโดยตรงที่จะเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 76 (1) กำหนดว่าเมื่อได้มีการยื่นคำฟ้องในเรื่องใดต่อศาลแล้ว เวลาตั้งแต่ที่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาล จนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา หรือเวลาที่ได้มีการอ่านผลแห่งคำพิพากษา หรือจนถึงเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับคำอุทธรณ์ หรือเวลาที่ได้มีการอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจะถือว่าคดีในเรื่องนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีในเรื่องนั้นต่อศาลที่รับคำฟ้องไว้พิจารณาหรือต่อศาลอื่น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1248/2564 โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการลงโทษทางวินัยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรณีปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งของศาลแพ่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษเจ้าพนักงานบังคับคดี และชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำฟ้องคดีนี้จึงมีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับมีลักษณะเดียวกัน และเมื่อยื่นคำฟ้องคดีนี้ในระหว่างการพิจารณาของคดีหมายเลขดำที่ 1248/2564 จึงเป็นการฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามข้อ 76 (1) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ที่มา คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 265/2565

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)