ข้อสอบกฎหมาย กรมเจ้าท่า (7 สิงหาคม 2565)


ข้อสอบกฎหมายของกรมเจ้าท่า พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยข้อสอบมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรก 120 ข้อ 120 คะแนน และชุดที่สอง 60 ข้อ 40 คะแนน (ข้อสอบที่รวบรวมนี้ไม่รวมถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับ)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พ.ร.บ.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
- ใครรักษาการตาม พ.ร.บ.
- ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ มี2ระดับ ต้น สูง (ไม่มีกลาง)
- ก.พ.ค. มีวาระกี่ปี
- ก.พ.ค. มีอายุไม่เกินกี่ปี
- ก.พ.ค. มีหน้าที่อะไร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2551
- การลามีกี่ประเภท
- ลาป่วยตั้งแต่ 30 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
- ลาคลอดบุตรได้กี่วัน
- การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล หมายถึงอะไร
- ลาเข้ารับการตรวจเลือก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- ลาเข้ารับการตรวจเลือกเสร็จแล้ว ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติภายใน 7 วัน
- ลาไปอุปสมบทฯ ต้องลาล่วงหน้ากี่วัน
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทฯ แล้ว ต้องออกเดินทางภายในกี่วัน
- ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้กี่วัน
- ลาติดตามคู่สมรสได้กี่ปี
- ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้กี่เดือน

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า
- พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม มาจากรัฐธรรมนูญมาตราอะไร
- จริยธรรมที่เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริต
- ผลจากการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า หมายถึง ข้อควรปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ถูกต้อง
- ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ และวินัยพนักงานราชการ
- ระเบียบฯ ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2547
- คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรียกโดยย่อว่าอะไร
- พนักงานราชการมีกี่ประเภท
- การเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในการสอบครั้งนี้ อยู่กลุ่มงานใด (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
- การประเมินผลงานรอบที่ 1 ระหว่างวันใด 
- ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ผู้มีอำนาจอาจขอใบรับรองแพทย์
- ลาป่วยได้รับค่าตอบแทน 30 วัน
- ลาคลอดบุตรได้รับค่าตอบแทนไม่เกินกี่วัน
- ลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำการ
- ค่าตอบแทนระหว่างลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน
- การสั่งยุติเรื่องวินัย ให้ทำเป็นคำสั่ง
- โทษตัดเงินค่าตอบแทนสูงสุดได้กี่เดือน
- ผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการบรรยาย ได้กี่คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการอภิปราย ได้กี่คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ได้กี่คน
- อัตราค่าสมนาคุณ ประเภท ก
- อัตราค่าสมนาคุณ ประเภท ข

สารบรรณ
- สารบรรณคืออะไร
- หนังสือที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว คือชั้นความเร็วใด
- ขนาดมาตรฐานกระดาษ

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. อะไร 
- ประกันสังคม มาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบอัตราร้อยละเท่าไร
- กรณีออกจากงาน ต้องยื่นประกันสังคมภายในเวลาใด
- มาตรา 33 จะไปประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40
- สายด่วนประกันสังคม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- 32 บิต เท่ากับกี่ไบต์
- software ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ (อนุกรม เงื่อนไขทางภาษา อุปมาอุปมัย คณิตศาสตร์ทั่วไป) ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (ใช้ภาษารัดกุมถูกหลักภาษา ตีความสรุปความ คำหรือกลุ่มคำ เรียงข้อความหรือประโยค)
- หา % 1 ข้อ
- อนุกรม 1 ข้อ
- ตำบล : อำเภอ จังหวัด : ?

ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
- รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการคือ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
- เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th
- ข้อใดไม่ถูกต้อง สายด่วน 9911 (ที่ถูกต้องคือ 1199)
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่าฯ แบ่งเป็นหน่วยงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)