ข้อสอบกฎหมาย กรมเจ้าท่า (7 สิงหาคม 2565)


ข้อสอบกฎหมายของกรมเจ้าท่า พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยข้อสอบมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรก 120 ข้อ 120 คะแนน และชุดที่สอง 60 ข้อ 40 คะแนน (ข้อสอบที่รวบรวมนี้ไม่รวมถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับ)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พ.ร.บ.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
- ใครรักษาการตาม พ.ร.บ.
- ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ มี2ระดับ ต้น สูง (ไม่มีกลาง)
- ก.พ.ค. มีวาระกี่ปี
- ก.พ.ค. มีอายุไม่เกินกี่ปี
- ก.พ.ค. มีหน้าที่อะไร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2551
- การลามีกี่ประเภท
- ลาป่วยตั้งแต่ 30 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
- ลาคลอดบุตรได้กี่วัน
- การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล หมายถึงอะไร
- ลาเข้ารับการตรวจเลือก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- ลาเข้ารับการตรวจเลือกเสร็จแล้ว ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติภายใน 7 วัน
- ลาไปอุปสมบทฯ ต้องลาล่วงหน้ากี่วัน
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทฯ แล้ว ต้องออกเดินทางภายในกี่วัน
- ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้กี่วัน
- ลาติดตามคู่สมรสได้กี่ปี
- ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้กี่เดือน

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า
- พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม มาจากรัฐธรรมนูญมาตราอะไร
- จริยธรรมที่เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริต
- ผลจากการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า หมายถึง ข้อควรปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ถูกต้อง
- ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ และวินัยพนักงานราชการ
- ระเบียบฯ ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2547
- คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรียกโดยย่อว่าอะไร
- พนักงานราชการมีกี่ประเภท
- การเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในการสอบครั้งนี้ อยู่กลุ่มงานใด (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
- การประเมินผลงานรอบที่ 1 ระหว่างวันใด 
- ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ผู้มีอำนาจอาจขอใบรับรองแพทย์
- ลาป่วยได้รับค่าตอบแทน 30 วัน
- ลาคลอดบุตรได้รับค่าตอบแทนไม่เกินกี่วัน
- ลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันทำการ
- ค่าตอบแทนระหว่างลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน
- การสั่งยุติเรื่องวินัย ให้ทำเป็นคำสั่ง
- โทษตัดเงินค่าตอบแทนสูงสุดได้กี่เดือน
- ผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการบรรยาย ได้กี่คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการอภิปราย ได้กี่คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ได้กี่คน
- อัตราค่าสมนาคุณ ประเภท ก
- อัตราค่าสมนาคุณ ประเภท ข

สารบรรณ
- สารบรรณคืออะไร
- หนังสือที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว คือชั้นความเร็วใด
- ขนาดมาตรฐานกระดาษ

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. อะไร 
- ประกันสังคม มาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบอัตราร้อยละเท่าไร
- กรณีออกจากงาน ต้องยื่นประกันสังคมภายในเวลาใด
- มาตรา 33 จะไปประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40
- สายด่วนประกันสังคม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- 32 บิต เท่ากับกี่ไบต์
- software ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ (อนุกรม เงื่อนไขทางภาษา อุปมาอุปมัย คณิตศาสตร์ทั่วไป) ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (ใช้ภาษารัดกุมถูกหลักภาษา ตีความสรุปความ คำหรือกลุ่มคำ เรียงข้อความหรือประโยค)
- หา % 1 ข้อ
- อนุกรม 1 ข้อ
- ตำบล : อำเภอ จังหวัด : ?

ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
- รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการคือ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
- เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th
- ข้อใดไม่ถูกต้อง สายด่วน 9911 (ที่ถูกต้องคือ 1199)
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่าฯ แบ่งเป็นหน่วยงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562