เจ้าพนักงานทุจริตจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1855/2564)

จำเลยทั้งสามรู้ว่าไม่มีอำนาจอนุมัติ และไม่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้มีอำนาจ ได้ร่วมกันเสนอเอกสารขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้าง เสนอบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ร่วมกันลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกเงิน และสั่งจ่ายเช็ค จำนวน 100,000 บาท ประกอบกับผู้รับจ้างมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับจำเลยที่ 2 และการอนุมัติเป็นการกระทำโดยเร่งรัด เป็นการร่วมกันอนุมัติการจัดจ้างและตกลงจ้างโดยวิธีตกลงราคา การจ่ายเงิน และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ทำให้มีการว่าจ้างร้าน พ. ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ร้าน พ. โดยที่ร้าน พ. ไม่มีสิทธิเป็นผู้รับจ้างและรับเงินค่าก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับผู้อื่นอันเป็นการกระทำโดยทุจริตแล้ว

จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่เทศบาล และฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ซึ่งเป็นบทเฉพาะของบททั่วไปตามมาตรา 157 แล้ว ไม่จำต้องปรับบทความผิดตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก

ที่มา
- คำพิพากษาฎีกาที่ 1855/2564, เนติบัณฑิตยสภา คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2564 ตอนที่ 5 หน้า 1062 - 1071


- ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 1
ในประมวลกฎหมายนี้
  (1) "โดยทุจริต" หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

  มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

  มาตรา 157
 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)