การรักษาการแทน เลขาธิการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140/ตอนพิเศษ 97 ง/หน้า 1/26 เมษายน 2566) จึงเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (27 เมษายน 2566) เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    - ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
    - ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
    - กรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนดังกล่าว ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโสสูงสุดตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน

2. อำนาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทน
    - ผู้รักษาการแทนเลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ
    - กรณีมีกฎหมายหรือคำสั่งอื่น แต่งตั้งเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือกำหนดให้เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการตามการแต่งตั้งหรือที่กำหนดนั้น
    - สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้รักษาการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ส่วนผู้รักษาการแทนในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่ได้

ประเด็นที่น่าสนใจของระเบียบนี้คือ โดยหลักทั่วไปกำหนดให้ผู้รักษาการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดก็ตาม ยกเว้นกฎหมายฉบับนี้ในการทำหน้าที่ฐานะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้รักษาการแทนจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หรือไม่ จำต้องพิจารณาว่าขณะนั้นมีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการตัวจริงอยู่หรือไม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)