การรักษาการแทน เลขาธิการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140/ตอนพิเศษ 97 ง/หน้า 1/26 เมษายน 2566) จึงเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (27 เมษายน 2566) เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    - ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
    - ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
    - กรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนดังกล่าว ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโสสูงสุดตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน

2. อำนาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทน
    - ผู้รักษาการแทนเลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ
    - กรณีมีกฎหมายหรือคำสั่งอื่น แต่งตั้งเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือกำหนดให้เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการตามการแต่งตั้งหรือที่กำหนดนั้น
    - สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้รักษาการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ส่วนผู้รักษาการแทนในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่ได้

ประเด็นที่น่าสนใจของระเบียบนี้คือ โดยหลักทั่วไปกำหนดให้ผู้รักษาการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดก็ตาม ยกเว้นกฎหมายฉบับนี้ในการทำหน้าที่ฐานะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้รักษาการแทนจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หรือไม่ จำต้องพิจารณาว่าขณะนั้นมีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการตัวจริงอยู่หรือไม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)