ขอข้อมูลข่าวสารมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก กรม ป. ได้มีหนังสือหารือต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีมีผู้ร้องขอข้อมูลจำนวนมาก และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอข้อมูลจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอข้อมูลจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นั้น มาตรา 11 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดว่า "...ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ร้องภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร" 

การขอข้อมูลเป็นจำนวนมาก หมายถึง การขอข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ร้องขอ และเป็นภาระอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ส่วนกรณีการขอบ่อยครั้ง หมายถึง กรณีการขอข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก 

สำหรับการพิจารณาว่าเป็นการขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ขอประกอบด้วย

อย่างไรก็ดี หากกรม ป. พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้นสามารถเปิดเผยได้ แต่มีเป็นจำนวนมาก การสำเนาให้แก่ผู้ร้องขอทั้งหมดจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ร้องเกินสมควร ก็อาจเชิญผู้ร้องขอไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก่อน หากผู้ร้องขอต้องการข้อมูลข่าวสารในส่วนใด ก็ขอให้กรม ป. สำเนาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ โดยกรม ป. สามารถคิดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องได้ (ตามประกาศกรม ป. เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ ในการพิจารณาคิดค่าธรรมเนียมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว กรม ป. จะต้องพิจารณาว่าผู้ร้องประสงค์ที่จะขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องประกอบด้วย หากผู้ร้องไม่ประสงค์ให้รับรองสำเนาถูกต้อง กรม ป. ก็ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาถูกต้องได้ โดยคิดได้เฉพาะค่าสำเนาเอกสารเท่านั้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)