สถิติการตรากฎหมายในรอบ 10 ปี

          วันนี้ผมรวบรวมข้อมูลการตรากฎหมายในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 มาดูสถิติกันครับว่าปีใดมีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับมากที่สุด

          เริ่มจากปี พ.ศ. 
2551 มีการตราพระราชบัญญัติ จำนวน 98 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 18 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 26 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 23 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 12 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 32 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 25 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 107 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 63 ฉบับ
          ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 69 ฉบับ

          จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีการตรากฎหมายมากที่สุด 107 ฉบับ ซึ่งในรอบ 10 ปีนี้ มีการตรากฎหมายใหม่ถึง 473  ฉบับ เฉลี่ยปีละ 47 ฉบับ หรือตกเดือนละ 3 ฉบับ ยังไม่รวมถึงพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ จำนวนมากอีกหลายเท่าตัว มีการประกาศใช้บังคับกับเราไม่เว้นในแต่ละวัน ดังนั้น การที่ทุกคนรู้เท่าทันกฎหมาย ไม่ละเมิดกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นความมุ่งหมายสูงสุดของ Blog นี้นั่นเองครับ


#นักเรียนกฎหมาย
27 สิงหาคม 2561ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (44 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539