จัดตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


          วันนี้ (7 กันยายน 2561) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มี กลุ่มกฎหมายและคดี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
          1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
          2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
          3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
          7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
          8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          จากประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมดังกล่าว ทำให้ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) มีการแบ่งส่วนราชการภายใน รวม 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
          1. กลุ่มอำนวยการ
          2. กลุ่มนโยบายและแผน
          3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
          6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          9. หน่วยตรวจสอบภายใน
          10. กลุ่มกฎหมายและคดี

#นักเรียนกฎหมาย
7 กันยายน 2561

อ้างอิง

ความคิดเห็น