แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 1)

          แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ชุดที่ 1) เป็นไปตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

          1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด คือฉบับใด
          ก. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
          ข. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
          ค. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
          ง. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

          2. ผู้ใดมีหน้าที่และอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดแนวแม่น้ำลำคลองหรือทะเลอาณาเขต เป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ
          ก. อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
          ข. อธิบดีกรมเจ้าท่า
          ค. ปลัดกระทรวงคมนาคม
          ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

          3. การเดินเรือที่จะเข้าเทียบ ต้องปฏิบัติอย่างไร 
          ก. ใช้ความเร็วต่ำ
          ข. ใช้ความเร็วต่ำและระมัดระวัง
          ค. ใช้ความเร็วปานกลาง
          ง. ใช้ความเร็วปานกลางและระมัดระวัง

          4. ก่อนจะถอยเรือออกจากอู่หรือท่าลาดตอนกลางวัน ต้องดำเนินการอย่างไร
          ก. ชักลูกทุ่นขึ้นครึ่งเสา
          ข. ชักลูกทุ่นขึ้นปลายเสา
          ค. ชักลูกทุ่นรูปกลมสีดำขึ้นปลายเสา เพื่อให้เรือต่างๆ เห็นได้ชัด
          ง. ชักโคมไฟสีแดงขึ้นปลายเสา

          5. ข้อใดคืออัตราโทษจำคุกในข้อหาปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปใต้แม่น้ำ
          ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
          ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
          ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี
          ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี

          6. ข้อใดคืออัตราโทษปรับรายวันฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าท่าตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง 
          ก. วันละไม่เกิน 1 พันบาท ต่อตารางเมตร
          ข. วันละไม่เกิน 2 พันบาท ต่อตารางเมตร
          ค. วันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ต่อตารางเมตร
          ง. วันละไม่เกิน 2 หมื่นบาท ต่อตารางเมตร

          7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของอธิบดีกรมเจ้าท่าตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ
          ก. เจ้าท่า
          ข. เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต
          ค. เรียกค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต
          ง. ไม่มีข้อถูก

          8. ข้อปฏิบัติใดไม่ถูกต้อง กรณีเรือกำปั่นผูกจอดเทียบท่าเรือ 
          ก. ทอดสมอลงในแม่น้ำห่างจากหัวเรือ 10 เมตร
          ข. ทอดสมอลงในแม่น้ำห่างจากหัวเรือ 20 เมตร
          ค. ทอดสมอลงในแม่น้ำห่างจากหัวเรือ 30 เมตร
          ง. ทอดสมอลงในแม่น้ำห่างจากหัวเรือ 40 เมตร

          9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแพคนอยู่
          ก. ในลำคลอง ห้ามมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบเมตร 
          ข. ห้ามปักเสาหลักสำหรับผูกแพคนอยู่พ้นแนวหน้าแพออกไปมากกว่าหนึ่งเมตรครึ่ง
          ค. ห้ามแพค้างแห้งในเวลาน้ำลงงวด
          ง. ห้ามจูงในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ระหว่างพระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น

          10. ถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ คือความหมายในข้อใด
          ก. เมือง
          ข. เมืองท่า
          ค. ท่าเรือ
          ง. ท่าเทียบเรือ

******************

เฉลย
          1  ตอบ ง. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
          2  ตอบ ง. ตามมาตรา 12 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว 
          3  ตอบ ข. ดูมาตรา 101
          4  ตอบ ก. ดูมาตรา 111
          5  ตอบ ค. ดูมาตรา 118
          6  ตอบ ง. ดูมาตรา 118
          7  ตอบ ง.
          8  ตอบ ง. ดูมาตรา 32 ห้ามทอดสมอห่างจากหัวเรือเกินกว่า 30 เมตร
          9  ตอบ ก. ดูมาตรา 80 ห้ามเกินกว่า 12 เมตร
          10  ตอบ ข. เมืองท่า ดูนิยาม

#นักเรียนกฎหมาย
13 ตุลาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)