แนวข้อสอบ จรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า (15 ข้อ)


          1. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด
          ก. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
          ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
          ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          ง. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          2. ข้อใดไม่ใช่กรอบมาตรฐานพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
          ก. สำนึกในหน้าที่ เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุด้วยความถูกต้องชอบธรรม
          ข. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และรับผิดชอบในงานของตน
          ค. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
          ง. มีจิตสำนักในหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

          3. การมุ่งมั่นปฏิบัติงานและพัฒนาผลงานของตนให้ดีอยู่เสมอ จัดเป็นจรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่าในเรื่องใด
          ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
          ข. การไม่เลือกปฏิบัติ
          ค. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
          ง. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

          4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
          ก. พนักงานราชการในกรมเจ้าท่า ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ด้วย
          ข. ลูกจ้างประจำ ต้องดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ค. หากข้าราชการไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นความผิดทางวินัย
          ง. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

          5. จรรยาข้าราชการกรมเจ้ามีที่พึงปฏิบัติ มีกี่ประการ
          ก. 5
          ข. 6 
          ค. 7
          ง. ไม่มีข้อใดถูก

          6. พฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่เลือกปฏิบัติ คือข้อใด
          ก. รักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
          ข. มีจิตสำนึกให้บริการแก่เพื่อนร่วมงาน
          ค. ร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
          ง. ใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

          7. กรอบมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่า กำหนดไว้ในหมวดใด
          ก. หมวด 1
          ข. หมวด 2
          ค. หมวด 3
          ง. หมวด 4

          8. ข้อใดคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
          ก. ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม
          ข. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
          ค. กล้าที่จะปฏิเสธและไม่ให้ความร่วมมือกับผู้กระทำผิด
          ง. ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความเสมอภาพและยุติธรรม

          9. การประสานงานที่ดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมเจ้าท่าเรื่องใด
          ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
          ข. การสร้างความสามัคคีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
          ค. การไม่เลือกปฏิบัติ
          ง. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

          10. ใครเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
          ก. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
          ข. ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
          ค. อธิบดีกรมเจ้าท่า
          ง. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ได้รับมอบหมาย

          11. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 หมายถึงข้อใด
          ก. ข้อควรปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
          ข. การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
          ค. การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และละเว้นปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
          ง. ข้อควรปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม หรือการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

          12. การยึดมั่นตามหลักกฎหมาย โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ จัดอยู่ในจรรยาข้อใด
          ก. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
          ข. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
          ค. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
          ง. การไม่เลือกปฏิบัติ

          13. ข้อใดถูกต้อง
          ก. ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับกับข้าราชการกรมเจ้าท่าเท่านั้น
          ข. ลูกจ้างประจำต้องมีจิตสำนึกที่ดีในฐานะผู้ดูแลรักษาทะเลสาบ
          ค. พนักงานราชการไม่จำต้องยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
          ง. การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ เป็นความผิดทางวินัย

          14. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีในฐานะผู้ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล ยกเว้นข้อใด
          ก. ลำคลอง
          ข. แม่น้ำ
          ค. ทะเล
          ง. มหาสมุทร

          15. การฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในจรรยาเรื่องใด
          ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
          ข. ความวิริยะอุตสาหะ
          ค. ความเพียร
          ง. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่


เฉลย
          ข้อ 1 - ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          ข้อ 2 - ง. ดูข้อ 4 (1)
          ข้อ 3 - ก. ดูข้อ 8 (3)
          ข้อ 4 - ค. ไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย แต่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจตักเตือนและนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา
          ข้อ 5 - ข. ดูข้อ 3
          ข้อ 6 - ข. ดูข้อ 7 (1)
          ข้อ 7 - ค. หมวด 3
          ข้อ 8 - ก. ดูข้อ 6 (3)
          ข้อ 9 - ข. ดูข้อ 9 (3)
          ข้อ 10 - ค. ดูข้อ 10
          ข้อ 11 - ง. ดูข้อ 2
          ข้อ 12 - ค. ดูข้อ 4 (4)
          ข้อ 13 - ข.
          ข้อ 14 - ง.
          ข้อ 15 - ก. ดูข้อ 8 (2)

***************


#นักเรียนกฎหมาย
4 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)