แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1) นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 1 การจดทะเบียนเรือไทย ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อใคร
ก. เจ้าท่า
ข. รัฐมนตรี
ค. นายเรือ
ง. นายทะเบียนเรือ

ข้อ 2 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่รายการในสมุดทะเบียนเรือไทย
ก. ชื่อเรือ
ข. วัน เดือน ปี ที่ต่อเรือ
ค. รายการตรวจเรือ
ง. ประเภทของเรือ

ข้อ 3 เรือในข้อใดเมื่อจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือเป็นเรือไทย
ก. เรือกลทุกขนาดสำหรับการค้าในน่านน้ำไทย
ข. เรือกลทุกขนาดสำหรับการประมง
ค. เรือลำน้ำที่ไม่ใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปสำหรับการค้าในน่านน้ำไทย
ง. เรือที่ไม่ใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ห้าตันกรอสขึ้นไปสำหรับการประมง

ข้อ 4 ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียน ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทย ยกเว้นข้อใด
ก. ผ่านเรือรบต่างประเทศ
ข. ผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายส่งสัญญาณสั่งให้ชักธงชาติ
ค. ขณะออกจากเมืองท่าไทย
ง. ขณะอยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลาอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาอาทิตย์ตก

ข้อ 5 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. เมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. เมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 6 การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. ระเบียบกระทรวง
ง. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า

ข้อ 7 เรือประมง มีความหมายตามข้อใด
ก. เรือทุกชนิดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้ หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตรว์น้ำในทางการค้า
ข. เรือขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ค. เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล
ง. การจับสัตว์น้ำทุกชนิด รวมทั้งที่ใช้เรือไปทำการจับสัตว์น้ำหรือเป็นพาหนะไปทำการจับสัตว์น้ำด้วย

ข้อ 8 ผู้ที่เจตนาทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเรือเข้าใจผิดว่าเป็นเรือต่างประเทศ ต้องระวางโทษในอัตราใด
ก. ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
ข. ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
ค.จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทย
ก. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญญาชาติไทย
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย

ข้อ 10 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ห้ามกระทำการอย่างใดๆ ตามกฎหมาย ยกเว้นตัวเลือกข้อใด
ก. ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ แทนคนต่างด้าว
ข. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ
ค. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7
ง. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิเฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. นายทะเบียนเรือ ดูมาตรา 6
ข้อ 2 ตอบ ข. รายการที่ต้องมีในสมุดทะเบียนเรือไทย ต้องมีรายการตามมาตรา 14 , ส่วนข้อ ข. จะใช้เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเรือไทย มาตรา 10 (4) กำหนดให้แสดงวัน เดือน ปี และตำบลที่ต่อเรือนั้นเสร็จเท่าที่จะทำได้
ข้อ 3 ตอบ ข. ดูมาตรา 8
ข้อ 4 ตอบ ง. ดูมาตรา 52 ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงอาทิตย์ตก ผู้ควบคุมเรือไทยต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทย
ข้อ 5 ตอบ ค. พ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 38 การขอเปลี่ยนชื่อเรือ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูมาตรา 54/1 เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561 
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 68/8 เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561
ข้อ 9 ตอบ ง. ดูมาตรา 7 (4) (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ข้อ 10 ตอบ ค. ดูมาตรา 7 ตรี (3)


#นักเรียนกฎหมาย
17 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)