แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 1) นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 1 การจดทะเบียนเรือไทย ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อใคร
ก. เจ้าท่า
ข. รัฐมนตรี
ค. นายเรือ
ง. นายทะเบียนเรือ

ข้อ 2 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่รายการในสมุดทะเบียนเรือไทย
ก. ชื่อเรือ
ข. วัน เดือน ปี ที่ต่อเรือ
ค. รายการตรวจเรือ
ง. ประเภทของเรือ

ข้อ 3 เรือในข้อใดเมื่อจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือเป็นเรือไทย
ก. เรือกลทุกขนาดสำหรับการค้าในน่านน้ำไทย
ข. เรือกลทุกขนาดสำหรับการประมง
ค. เรือลำน้ำที่ไม่ใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปสำหรับการค้าในน่านน้ำไทย
ง. เรือที่ไม่ใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ห้าตันกรอสขึ้นไปสำหรับการประมง

ข้อ 4 ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียน ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทย ยกเว้นข้อใด
ก. ผ่านเรือรบต่างประเทศ
ข. ผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายส่งสัญญาณสั่งให้ชักธงชาติ
ค. ขณะออกจากเมืองท่าไทย
ง. ขณะอยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลาอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาอาทิตย์ตก

ข้อ 5 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. เมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. เมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 6 การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. ระเบียบกระทรวง
ง. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า

ข้อ 7 เรือประมง มีความหมายตามข้อใด
ก. เรือทุกชนิดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้ หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตรว์น้ำในทางการค้า
ข. เรือขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ค. เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล
ง. การจับสัตว์น้ำทุกชนิด รวมทั้งที่ใช้เรือไปทำการจับสัตว์น้ำหรือเป็นพาหนะไปทำการจับสัตว์น้ำด้วย

ข้อ 8 ผู้ที่เจตนาทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเรือเข้าใจผิดว่าเป็นเรือต่างประเทศ ต้องระวางโทษในอัตราใด
ก. ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
ข. ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
ค.จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทย
ก. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญญาชาติไทย
ข. เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย

ข้อ 10 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ห้ามกระทำการอย่างใดๆ ตามกฎหมาย ยกเว้นตัวเลือกข้อใด
ก. ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ แทนคนต่างด้าว
ข. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ
ค. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7
ง. ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิเฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. นายทะเบียนเรือ ดูมาตรา 6
ข้อ 2 ตอบ ข. รายการที่ต้องมีในสมุดทะเบียนเรือไทย ต้องมีรายการตามมาตรา 14 , ส่วนข้อ ข. จะใช้เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเรือไทย มาตรา 10 (4) กำหนดให้แสดงวัน เดือน ปี และตำบลที่ต่อเรือนั้นเสร็จเท่าที่จะทำได้
ข้อ 3 ตอบ ข. ดูมาตรา 8
ข้อ 4 ตอบ ง. ดูมาตรา 52 ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงอาทิตย์ตก ผู้ควบคุมเรือไทยต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทย
ข้อ 5 ตอบ ค. พ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 38 การขอเปลี่ยนชื่อเรือ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูมาตรา 54/1 เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561 
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 68/8 เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561
ข้อ 9 ตอบ ง. ดูมาตรา 7 (4) (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ข้อ 10 ตอบ ค. ดูมาตรา 7 ตรี (3)


#นักเรียนกฎหมาย
17 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)