โครงสร้าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

          โครงสร้างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ นี้ แบ่งออกเป็นภาคความเบื้องต้นและการอธิบายนิยามศัพท์ (มาตรา 1-11) และภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป (มาตรา 12-133) ภาคที่ 2 ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญาตการใช้และการควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่างๆ (มาตรา 134-188) และภาคที่ 3 ข้อบังคับพิเศษ (มาตรา 189-312)

          ความเบื้องต้นและอธิบายบางคำที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 1-11)

          ภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป (มาตรา 12-133)   
                    หมวดที่ 1 ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ
                    หมวดที่ 2 หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้ำไทย
                    หมวดที่ 3 ว่าด้วยทำเลทอดจอดเรือ    
                    หมวดที่ 4 ว่าด้วยทางเดินเรือในลำแม่น้ำ            
                                  (ก) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ่
                                  (ข) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันตก
                                  (ค) ว่าด้วยส่วนของทางเรือเดินทั้งสองสายที่หวงไว้สำหรับให้เรือเล็กเดิน          
                                  (ฆ) ว่าด้วยทางคลองต่างๆ
                    หมวดที่ 5 ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ
                                  (ก) แพไม้
                                  (ข) แพคนอยู่
                                  (ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์น้ำและโพงพางที่ขวางแม่น้ำ
                    หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด
                                  (ก) ว่าด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่างๆ
                                  (ข) ว่าด้วยฝีเท้าเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ
                                  (ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู่
                                  (ฆ) ว่าด้วยทุ่นและเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ
                                  (ฆ/1) ว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำ
                                  (ฆ/2) ว่าด้วยการทิ้งอับเฉาลงในลำแม่น้ำ, เขตท่า, หรือในทำเลทอดสมอจอดเรือ
                                  (ง) ว่าด้วยเรือที่เป็นอันตราย ฯลฯ
                                  (จ) ว่าด้วยแตรหวีดเป่าด้วยแรงสติม
                                       - ว่าด้วยการยิงปืน
                                       - ว่าด้วยตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง
                                  (ฉ) ว่าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไว้ในเรือ และทรัพย์สิ่งของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้ำ
                                  (ช) ว่าด้วยคำเตือนสำหรับนายเรือกำปั่น

          ภาคที่ 2 ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญาตการใช้และการควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่างๆ (มาตรา 134-188)
                        หมวดที่ 1 ว่าด้วยข้อบังคับทั่วไป
                        หมวดที่ 2 การตรวจเซอร์เวย์เรือ
                        หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรือกลไฟทุกอย่าง
                        หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือลำเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่นๆ และเรือสำเภา
                        หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่างๆ

          ภาคที่ 3 ข้อบังคับพิเศษ (มาตรา 189-312)
                        หมวดที่ 1 ข้อบังคับสำหรับเรือกำปั่นและเรือต่างๆ ที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
                        หมวดที่ 2 ข้อบังคับว่าด้วยน้ำมันปิโตรเลียงอย่างบรรทุกในถังระวาง
                        หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้ำ
                        หมวดที่ 4 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมประภาคาร
                        หมวดที่ 5 ข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภยันตราย
                        หมวดที่ 6 ข้อบังคับสำหรับผู้นำร่อง
                        หมวดที่ 7 ว่าด้วยการจ้างและการเลิกจ้างคนสำหรับเรือต่างๆ และการสอบไล่ความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรสำหรับทำการตามหน้าที่ได้
                        หมวดที่ 8 ว่าด้วยการใช้อำนาจทำโทษสำหรับความผิด
                        หมวดที่ 9 ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพ่ง
                        หมวดที่ 10 ข้อบังคับทั่วไปสำหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน#นักเรียนกฎหมาย
21 ตุลาคม 2561


ความคิดเห็น