โครงสร้าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

          โครงสร้างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ นี้ แบ่งออกเป็นภาคความเบื้องต้นและการอธิบายนิยามศัพท์ (มาตรา 1-11) และภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป (มาตรา 12-133) ภาคที่ 2 ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญาตการใช้และการควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่างๆ (มาตรา 134-188) และภาคที่ 3 ข้อบังคับพิเศษ (มาตรา 189-312)

          ความเบื้องต้นและอธิบายบางคำที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 1-11)

          ภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป (มาตรา 12-133)   
                    หมวดที่ 1 ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ
                    หมวดที่ 2 หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้ำไทย
                    หมวดที่ 3 ว่าด้วยทำเลทอดจอดเรือ    
                    หมวดที่ 4 ว่าด้วยทางเดินเรือในลำแม่น้ำ            
                                  (ก) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ่
                                  (ข) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันตก
                                  (ค) ว่าด้วยส่วนของทางเรือเดินทั้งสองสายที่หวงไว้สำหรับให้เรือเล็กเดิน          
                                  (ฆ) ว่าด้วยทางคลองต่างๆ
                    หมวดที่ 5 ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ
                                  (ก) แพไม้
                                  (ข) แพคนอยู่
                                  (ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์น้ำและโพงพางที่ขวางแม่น้ำ
                    หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด
                                  (ก) ว่าด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่างๆ
                                  (ข) ว่าด้วยฝีเท้าเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ
                                  (ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู่
                                  (ฆ) ว่าด้วยทุ่นและเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ
                                  (ฆ/1) ว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำ
                                  (ฆ/2) ว่าด้วยการทิ้งอับเฉาลงในลำแม่น้ำ, เขตท่า, หรือในทำเลทอดสมอจอดเรือ
                                  (ง) ว่าด้วยเรือที่เป็นอันตราย ฯลฯ
                                  (จ) ว่าด้วยแตรหวีดเป่าด้วยแรงสติม
                                       - ว่าด้วยการยิงปืน
                                       - ว่าด้วยตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง
                                  (ฉ) ว่าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไว้ในเรือ และทรัพย์สิ่งของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้ำ
                                  (ช) ว่าด้วยคำเตือนสำหรับนายเรือกำปั่น

          ภาคที่ 2 ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญาตการใช้และการควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่างๆ (มาตรา 134-188)
                        หมวดที่ 1 ว่าด้วยข้อบังคับทั่วไป
                        หมวดที่ 2 การตรวจเซอร์เวย์เรือ
                        หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรือกลไฟทุกอย่าง
                        หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือลำเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่นๆ และเรือสำเภา
                        หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่างๆ

          ภาคที่ 3 ข้อบังคับพิเศษ (มาตรา 189-312)
                        หมวดที่ 1 ข้อบังคับสำหรับเรือกำปั่นและเรือต่างๆ ที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
                        หมวดที่ 2 ข้อบังคับว่าด้วยน้ำมันปิโตรเลียงอย่างบรรทุกในถังระวาง
                        หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้ำ
                        หมวดที่ 4 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมประภาคาร
                        หมวดที่ 5 ข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภยันตราย
                        หมวดที่ 6 ข้อบังคับสำหรับผู้นำร่อง
                        หมวดที่ 7 ว่าด้วยการจ้างและการเลิกจ้างคนสำหรับเรือต่างๆ และการสอบไล่ความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรสำหรับทำการตามหน้าที่ได้
                        หมวดที่ 8 ว่าด้วยการใช้อำนาจทำโทษสำหรับความผิด
                        หมวดที่ 9 ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพ่ง
                        หมวดที่ 10 ข้อบังคับทั่วไปสำหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน#นักเรียนกฎหมาย
21 ตุลาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)