โครงสร้าง พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481

          โครงสร้างพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยพระราชบัญญัติเรือไทยฯ นี้ แบ่งออกเป็นบทบัญญัติทั่วไป และบทบัญญัติอีก 9 หมวด ดังนี้

          บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1-5)

          หมวด 1 การจดทะเบียนเรือไทย (มาตรา 6-15)

          หมวด 2 ใบทะเบียนเรือไทย (มาตรา 6-15)

          หมวด 3 การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว (มาตรา 27-35 ทวิ)

          หมวด 4 การจำนองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว (มาตรา 36-37)

          หมวด 5 ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม่ (มาตรา 38-46)

          หมวด 6 สิทธิและหน้าที่พิเศษของเรือไทย (มาตรา 47-54)

          หมวด 6/1 เรือประมง (มาตรา 54/1-54/10)

          หมวด 7 เบ็ดเตล็ด (มาตรา 55-62)

          หมวด 8 บทกำหนดโทษ (มาตรา 63-68/12)
                    ส่วนที่ 1 โทษทางปกครอง
                    ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา

          หมวด 9 บทบัญญัติเฉพาะกาล (มาตรา 69-70)  #นักเรียนกฎหมาย
21 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง