โครงสร้าง พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481

          โครงสร้างพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยพระราชบัญญัติเรือไทยฯ นี้ แบ่งออกเป็นบทบัญญัติทั่วไป และบทบัญญัติอีก 9 หมวด ดังนี้

          บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1-5)

          หมวด 1 การจดทะเบียนเรือไทย (มาตรา 6-15)

          หมวด 2 ใบทะเบียนเรือไทย (มาตรา 6-15)

          หมวด 3 การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว (มาตรา 27-35 ทวิ)

          หมวด 4 การจำนองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว (มาตรา 36-37)

          หมวด 5 ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม่ (มาตรา 38-46)

          หมวด 6 สิทธิและหน้าที่พิเศษของเรือไทย (มาตรา 47-54)

          หมวด 6/1 เรือประมง (มาตรา 54/1-54/10)

          หมวด 7 เบ็ดเตล็ด (มาตรา 55-62)

          หมวด 8 บทกำหนดโทษ (มาตรา 63-68/12)
                    ส่วนที่ 1 โทษทางปกครอง
                    ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา

          หมวด 9 บทบัญญัติเฉพาะกาล (มาตรา 69-70)  #นักเรียนกฎหมาย
21 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)