54 คำศัพท์กฎหมาย ใช้สอบกรมเจ้าท่า


          พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
          1. เรือ คือ ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกลำเลียงโดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้ำได้ทำนองเดียวกัน

          2เรือกำปั่น คือ เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจว หรือพาย


          3. เรือกำปั่นไฟ หรือ เรือกลไฟ คือ เรือที่เดินด้วยเครื่องจักร จะใช้ใบด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ความความรวมตลอดถึงเรือกำปั่นยนต์ด้วย


          4. เรือกำปั่นยนต์ หรือ เรือยนต์ คือ เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม


          5. เรือกำปั่นใบ หรือ เรือใบ คือ เรือที่เดินด้วยใบ และไม่ใช้เครื่องจักรกล


          6. เรือกล คือ เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม


          7. เรือกลไฟเล็ก คือ เรือที่มีขนาดต่ำกว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร


          8. เรือเดินทะเล หรือ เรือทะเล คือ เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ


          9. เรือเล็ก คือ เรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย


          10. เรือโป๊ะ หรือ เรือโป๊ะจ้าย คือ เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรป และเครื่องเสาเพลาใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใดๆ ในเอเซีย


          11. เรือเป็ดทะเลและอื่นๆ หรือ เรือเป็ดทะเลและเรืออื่นๆ คือ เรือที่ใช้ใบในเวลาเดินทะเล  และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลำแม่น้ำ และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเท้งฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย


          12. เรือสำเภา คือ เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใดๆ ในเอเซีย


          13. เรือบรรทุกสินค้า คือ เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดลำ เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือพาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้สำหรับบรรทุกสินค้า


          14. เรือลำเลียง คือ เรือที่มิใช่เรือกล และใช้สำหรับลำเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือกำปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือกำปั่น


          15. เรือลำเลียงทหาร คือ เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรือของทางราชการทหารหรือไม่ก็ตาม


          16. เรือโดยสาร คือ เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน


          17. เรือสินค้า คือ เรือที่มิใช่เรือโดยสาร


          18. เรือประมง คือ เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ในทะเล


          19. เรือสำราญและกีฬา คือ เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์


          20. เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ คือ เรือใบเสาเดียว เรือสำเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบเรือที่ใช้อยู่ในสมัยโบราณ


          21แพ หมายความรวมตลอดถึง โป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน้ำอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน


          22. แพคนอยู่ คือ เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในลำแม่น้ำหรือลำคลอง


          23. ตันกรอสส์ คือ ขนาดของเรือที่คำนวณได้ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163


          24. น่านน้ำไทย คือ บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และในกรณีตามมาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และมาตรา 220 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้หมายความรวมถึงน่านน้ำที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย


          25. เมืองท่า คือ ทำเล หรือถิ่นที่จอดเรือ เพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ


          26. นายเรือ คือ ผู้ควบคุมเรือกำปั่น หรือเรืออื่นๆ แต่ไม่รวมถึงผู้นำร่อง


          27. คนประจำเรือ คือ คนที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ


          28. ลูกเรือ คือ คนประจำเรือนอกจากนายเรือ


          29. คนโดยสาร คือ คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่

                (1) คนประจำเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างทำงานในเรือนั้น
                (2) เด็กที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปี

          30. เจ้าท่า คือ อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย

          31. เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต คือ อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายให้ทำการออกใบอนุญาต

          32. เจ้าพนักงานตรวจเรือ คือ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี้

          พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481

          33. น่านน้ำไทย คือ บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย

          34. เมืองท่า คือ ทำเล หรือถิ่นที่ทอดจอดเรือ เพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ


          35. เรือ คือ ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด


          36. เรือกล คือ เรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม


          37. เรือทะเล คือ เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล


          38. เรือลำน้ำ คือ เรืออื่นที่มิใช่เรือทะเล


          39. การค้าในน่านน้ำไทย คือ การขนส่งคนโดยสาร หรือของ หรือลาก จูง เพื่อหากำไร จากเมืองท่าหรือถิ่นที่แห่งหนึ่งภายในน่านน้ำไทย ไปยังเมืองท่าหรือถิ่นที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งภายในน่านน้ำไทย


          40. การประมง คือ การจับสัตว์น้ำทุกชนิด รวมทั้งที่ใช้เรือไปทำการจับสัตว์น้ำหรือเป็นพาหนะไปทำการจับสัตว์น้ำด้วย


          41. ผู้ควบคุมเรือ คือ นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ายหรือบุคคลใดอื่น ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้นำร่อง


          42. คนประจำเรือ คือ บรรดาคนที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ


          43. เจ้าท่า คือ อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือผู้ทำการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า และหมายความถึง ผู้ที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) แต่งตั้งให้เป็นเจ้าท่า หรือให้รักษาการแทนเจ้าท่า


          44. นายทะเบียนเรือ คือ ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเรือ หรือให้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ


          45. สารที่เป็นอันตราย คือ น้ำมันหรือสารอื่นใด ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อความงามตามธรรมชาติ หรือรบกวนการใช้ประโยชน์อื่นๆ อันชอบด้วยกฎหมายจากทะเล ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด


          ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2561 

          46. เรือกลประมง คือ เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลและใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำหรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ ในลำน้ำหรือทะเล รวมถึงเรือที่ใช้ขนถ่ายสัตว์น้ำหรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ ในลำน้ำหรือทะเล ที่มีขนาดไม่เกินสี่ร้อยตันกรอส

          
47. เครื่องจักรใหญ่ คือ เครื่องจักรกลอย่างใดๆ ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเรือ


          
48. กำลังขับเคลื่อน คือ กำลังสูงสุดของเครื่องจักรใหญ่ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์


          
49. นายเรือ คือ นายเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย


          
50. ต้นเรือ คือ ผู้ทำการในตำแหน่งรองจากนายเรือ และเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมเรือ เมื่อนายเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


          
51. ต้นกล คือ ผู้ทำการในเรือซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ


          
52. รองต้นกล คือ ผู้ทำการในตำแหน่งรองจากต้นกล และเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ เครื่องจักรกล และเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ เมื่อต้นกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


          
53. ช่างเครื่อง คือ ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งใช้สำหรับขับเคลื่อนเรือ


          
54. ห้องถือท้าย คือ ห้องหรือพื้นที่ซึ่งใช้ควบคุมและสั่งการการเดินเรือ
**************


#นักเรียนกฎหมาย
5 ตุลาคม 2561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)