คู่มือทำงาน กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


1. พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

2. พระราชกฤษฎีกา
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อัพเดตล่าสุด ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1-71)
  คลิกลิงก์

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศ
  4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์
  4.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์
  4.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2541 เรื่อง ศาลแพ่งส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

6. หนังสือเวียน 
  6.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0530.7/ว 92 ลว. 10 สิงหาคม 2544) 
  คลิกลิงก์
  6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
  (กค 0406.2/ว 48 ลว. 16 มีนาคม 2548)
  คลิกลิงก์
  6.3 การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  (กค 0406.2/ว 60 ลว. 29 มีนาคม 2548) 
  คลิกลิงก์
  6.4 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
  (กค 0406.2/15595-15597 ลว. 24 สิงหาคม 2548) 
  คลิกลิงก์
  6.5 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (กค 0406.2/ว 1 ลว. 8 มกราคม 2550)
  คลิกลิงก์
  6.6 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน 
  (กค 0406.7/ว 56 ลว. 12 กันยายน 2550)
  - แบบบันทึกการสอบสวน สล.1 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  - แบบรายงานผลการสอบสวน สล.2 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  6.7 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0406.2/ว 66 ลว. 25 กันยายน 2550) 
  คลิกลิงก์
  6.8 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  (กค 0406.2/ว 75 ลว. 30 ตุลาคม 2550) 
  คลิกลิงก์
  6.9 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0410.2/ว 217 ลว. 16 มิถุนายน 2551) 
  คลิกลิงก์
  6.10 การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง 
  (กค 0410.4/ว 97 ลว. 5 กันยายน 2551)
  คลิกลิงก์
  6.11 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  (กค 0406.4/ว 322 ลว. 24 กันยายน 2551) 
  คลิกลิงก์
  6.12 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
  (กค 0410.2/ว 374 ลว. 30 ตุลาคม 2551)
  คลิกลิงก์
  6.13 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0410.6/ว 12 ลว. 27 มีนาคม 2558) 
  คลิกลิงก์
  6.14 การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
  (กค 0410.6/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558)
  6.15 การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
  (กค 0423.3/ว 49 ลว. 28 มกราคม 2559)

7. หนังสือ / คู่มือ
  7.1 หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
  7.2 หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.3 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.5 หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เล่มที่ 1 , เล่มที่ 2

8. เนื้อหาเพิ่มเติม
  คลิกดูเนื้อหาเพิ่มเติมในหมวดหมู่กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)