รวมกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


1. พระราชบัญญัติ
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2. พระราชกฤษฎีกา
    พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่...เพื่ออ่านบทความรวมพระราชกฤษฎีกา

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

4. ประกาศ
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ยกเลิกแล้ว ประกาศใหม่ พ.ศ.2562)
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

5. คำวินิจฉัย
    คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2541 เรื่อง ศาลแพ่งส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

6. หนังสือเวียน
    - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0530.7/ว 92 ลว. 10 สิงหาคม 2544)
    - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย (กค 0406.2/ว 48 ลว. 16 มีนาคม 2548)
    - การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (กค 0406.2/ว 60 ลว. 29 มีนาคม 2548) 
    - แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (กค 0406.2/15595-15597 ลว. 24 สิงหาคม 2548) 
    - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กค 0406.2/ว 1 ลว. 8 มกราคม 2550)
    - แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (กค 0406.7/ว 56 ลว. 12 กันยายน 2550)
    - แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0406.2/ว 66 ลว. 25 กันยายน 2550) 
    - ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กค 0406.2/ว 75 ลว. 30 ตุลาคม 2550) 
    - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0410.2/ว 217 ลว. 16 มิถุนายน 2551) 
    - การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง (กค 0410.4/ว 97 ลว. 5 กันยายน 2551)
    - ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (กค 0406.4/ว 322 ลว. 24 กันยายน 2551) 
    - แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (กค 0410.2/ว 374 ลว. 30 ตุลาคม 2551)
    - การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0410.6/ว 12 ลว. 27 มีนาคม 2558) 
    - การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (กค 0410.6/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558) 

#นักเรียนกฎหมาย
3 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น