คู่มือทำงาน กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


1. พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

2. พระราชกฤษฎีกา
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อัพเดตล่าสุด ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2564 ลำดับที่ 1-71)
  คลิกลิงก์

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศ
  4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์
  4.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์
  4.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2541 เรื่อง ศาลแพ่งส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

6. หนังสือเวียน 
  6.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0530.7/ว 92 ลว. 10 สิงหาคม 2544) 
  คลิกลิงก์
  6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
  (กค 0406.2/ว 48 ลว. 16 มีนาคม 2548)
  คลิกลิงก์
  6.3 การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  (กค 0406.2/ว 60 ลว. 29 มีนาคม 2548) 
  คลิกลิงก์
  6.4 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
  (กค 0406.2/15595-15597 ลว. 24 สิงหาคม 2548) 
  คลิกลิงก์
  6.5 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (กค 0406.2/ว 1 ลว. 8 มกราคม 2550)
  คลิกลิงก์
  6.6 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน 
  (กค 0406.7/ว 56 ลว. 12 กันยายน 2550)
  - แบบบันทึกการสอบสวน สล.1 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  - แบบรายงานผลการสอบสวน สล.2 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  6.7 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0406.2/ว 66 ลว. 25 กันยายน 2550) 
  คลิกลิงก์
  6.8 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  (กค 0406.2/ว 75 ลว. 30 ตุลาคม 2550) 
  คลิกลิงก์
  6.9 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0410.2/ว 217 ลว. 16 มิถุนายน 2551) 
  คลิกลิงก์
  6.10 การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง 
  (กค 0410.4/ว 97 ลว. 5 กันยายน 2551)
  คลิกลิงก์
  6.11 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  (กค 0406.4/ว 322 ลว. 24 กันยายน 2551) 
  คลิกลิงก์
  6.12 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
  (กค 0410.2/ว 374 ลว. 30 ตุลาคม 2551)
  คลิกลิงก์
  6.13 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (กค 0410.6/ว 12 ลว. 27 มีนาคม 2558) 
  คลิกลิงก์
  6.14 การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
  (กค 0410.6/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558)
  6.15 การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
  (กค 0423.3/ว 49 ลว. 28 มกราคม 2559)

7. หนังสือ / คู่มือ
  7.1 หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
  7.2 หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.3 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด (สำนักงานศาลปกครอง)
  7.5 หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เล่มที่ 1 , เล่มที่ 2

8. เนื้อหาเพิ่มเติม
  คลิกดูเนื้อหาเพิ่มเติมในหมวดหมู่กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)