หลักการและแนวคำวินิจฉัย กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เผยแพร่ หนังสือหลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง จำนวน 2 ฉบับ เพื่ออธิบายหลักการของกฎหมายเป็นรายมาตรา โดยวิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

เล่มแรก หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 164 หน้า (คลิกดาวน์โหลด)

เล่มที่สอง หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำนวน 134 หน้า (คลิกดาวน์โหลด)

#นักเรียนกฎหมาย
12 เมษายน 2562

ความคิดเห็น