สรุปคำบรรบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (ครั้งที่ 1)


สรุปคำบรรยาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LAW3005 (sec.1) 
ครั้งที่ 1 :: วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
บรรยายโดย อ.พิชญ์ วิทยารัฐ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
---------------------------


     ช่วงแรกอาจารย์แนะนำการเรียนกฎหมาย เช่น การศึกษากฎหมายควรเรียนตามรหัสวิชาที่กำหนดในแต่ละชั้นปี เริ่มจากวิชาพื้นฐานถึงวิชาที่สูงขึ้น วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ก็เป็นวิชาในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาควรมีความรู้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพอสมควร นอกจากนี้ การศึกษาวิชาในชั้นปีที่ 1-3 อาจได้รับอนุปริญญาได้

     อาจารย์ทบทวนกฎหมายพื้นฐานซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชานี้ เช่น กฎหมายเอกชน บุคคล ทรัพย์ บุคคลสิทธิ นิติเหตุ นิติกรรม สัญญา หนี้ ทรัพยสิทธิ


     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็คือ ขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในศาลตั้งแต่เริ่มต้นคดี ไปจนถึงการบังคับคดี จึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด คำถามก็จะถามว่า ขั้นตอนการกระทำแบบนี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นต้น


     ผังความคิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คู่ความ--->เขตอำนาจศาล--->คำคู่ความ--->พิจารณาคดี--->พิพากษา--->อุทธรณ์/ฎีกา--->บังคับคดี

(ในเรื่องอุทธรณ์ ฏีกา และการบังคับคดี จะเรียนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)


----------จบคำบรรยาย----------
#นักเรียนกฎหมาย
28 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น