เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่   ตัวอย่างคำพิพากษาในคดีนี้ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า เมื่อเด็กยินยอมให้กระทำชำเราแล้ว จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9797/2560

   ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ 13 ปีเศษ และพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอม

   จำเลยฎีกาในคดีส่วนแพ่งว่า เมื่อผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา จึงไม่เป็นละเมิด จำเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย


   ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษ..." แสดงว่า กฎหมายคุ้มครองเด็กอายุน้อยเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้ความสำคัญแก่ความยินยอมของเด็ก 

   ดังนั้น แม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กจะยินยอม การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจำเลย และมารดาผู้เสียหายย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยแทนผู้เสียหายได้

#นักเรียนกฎหมาย
9 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น