แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก. ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข. ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
ค. ต้องตรากฎหมายให้เสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณเท่านั้น
ง. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ 12 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 
ก. 19 เมษายน 2561
ข. 20 เมษายน 2561
ค. 19 เมษายน 2562
ง. 20 เมษายน 2562

ข้อ 13 ตามตัวเลือกต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ยกเว้นข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ข้อ 14 การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรจะกระทำได้ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากร โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ความเสมอภาค
ข. ไม่เลือกปฏิบัติ
ค. การบริหารความเสี่ยง
ง. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ข้อ 15 ข้อใดถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก. รายจ่ายบุคลากรของรัฐต้องตั้งให้เกิดความคล่องตัว
ข. รายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี
ค. รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้ต้องตั้งชำระคืนต้นเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง
ง. รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องตั้งตามนโยบายรัฐบาล

ข้อ 16 กรณีที่ไม่ได้จ่ายเงินที่ขอเบิกจากคลังหรือจ่ายไม่หมด จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. หน่วยงานของรัฐผู้เบิกต้องดำเนินการแปลงงบประมาณโดยไม่ชักช้า
ข. หน่วยงานของรัฐผู้เบิกต้องนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
ค. หน่วยงานของรัฐผู้รับตรวจต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
ง. หน่วยงานของรัฐผู้รับตรวจต้องรายงานการดำเนินการต่อกระทรวงการคลัง

ข้อ 17 หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ก. กรมธนารักษ์
ข. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ค. สำนักงานทรัพย์สินของแผ่นดิน
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 18 การกู้เงินของรัฐบาล ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมายใดโดยเคร่งครัด 
ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ข. กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ข้อ 19 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
ก. ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค
ข. ต้องมีข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล
ค. ต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง
ง. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 20 การเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้เบิกโดยเร็ว
ข. ให้เบิกโดยด่วนที่สุด
ค. ให้เบิกตามความเหมาะสม
ง. ให้เบิกในโอกาสแรกที่กระทำได้

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. ดูมาตรา 18 โดยหลักทั่วไป กำหนดให้การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ ยกเว้นจะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ข้อ 12 ตอบ ข. พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งมาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ เป็นต้นไป คือ วันที่ 20 เมษายน 2561  
ข้อ 13 ตอบ ง. ดูมาตรา 10 วรรคหนึ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ประกอบด้วย 
     1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
     2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
     3. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
     4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
     5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
     6. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ 
ข้อ 14 ตอบ ค. ดูมาตรา 32 วรรคหนึ่ง การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรจะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากร โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ 15 ตอบ ข. ดูมาตรา 20 (1) หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี
ข้อ 16 ตอบ ข. ดูมาตรา 40 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้เบิกนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 
ข้อ 17 ตอบ ง. ดูมาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สิน 
ข้อ 18 ตอบ ก. ดูมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด 
ข้อ 19 ตอบ ง. ดูมาตรา 78  
ข้อ 20 ตอบ ง. ดูมาตรา 41 วรรคสอง บัญญัติให้ส่วนราชการที่จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้นในโอกาสแรกที่กระทำได้ 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
#นักเรียนกฎหมาย
 7 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)