แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก. ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข. ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
ค. ต้องตรากฎหมายให้เสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณเท่านั้น
ง. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ 12 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 
ก. 19 เมษายน 2561
ข. 20 เมษายน 2561
ค. 19 เมษายน 2562
ง. 20 เมษายน 2562

ข้อ 13 ตามตัวเลือกต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ยกเว้นข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ข้อ 14 การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรจะกระทำได้ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากร โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ความเสมอภาค
ข. ไม่เลือกปฏิบัติ
ค. การบริหารความเสี่ยง
ง. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ข้อ 15 ข้อใดถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก. รายจ่ายบุคลากรของรัฐต้องตั้งให้เกิดความคล่องตัว
ข. รายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี
ค. รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้ต้องตั้งชำระคืนต้นเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง
ง. รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องตั้งตามนโยบายรัฐบาล

ข้อ 16 กรณีที่ไม่ได้จ่ายเงินที่ขอเบิกจากคลังหรือจ่ายไม่หมด จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. หน่วยงานของรัฐผู้เบิกต้องดำเนินการแปลงงบประมาณโดยไม่ชักช้า
ข. หน่วยงานของรัฐผู้เบิกต้องนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
ค. หน่วยงานของรัฐผู้รับตรวจต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
ง. หน่วยงานของรัฐผู้รับตรวจต้องรายงานการดำเนินการต่อกระทรวงการคลัง

ข้อ 17 หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ก. กรมธนารักษ์
ข. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ค. สำนักงานทรัพย์สินของแผ่นดิน
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 18 การกู้เงินของรัฐบาล ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมายใดโดยเคร่งครัด 
ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ข. กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ข้อ 19 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี
ก. ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค
ข. ต้องมีข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล
ค. ต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง
ง. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 20 การเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้เบิกโดยเร็ว
ข. ให้เบิกโดยด่วนที่สุด
ค. ให้เบิกตามความเหมาะสม
ง. ให้เบิกในโอกาสแรกที่กระทำได้

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. ดูมาตรา 18 โดยหลักทั่วไป กำหนดให้การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ ยกเว้นจะมีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ข้อ 12 ตอบ ข. พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งมาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ เป็นต้นไป คือ วันที่ 20 เมษายน 2561  
ข้อ 13 ตอบ ง. ดูมาตรา 10 วรรคหนึ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ประกอบด้วย 
     1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
     2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
     3. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
     4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
     5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
     6. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ 
ข้อ 14 ตอบ ค. ดูมาตรา 32 วรรคหนึ่ง การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรจะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากร โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ 15 ตอบ ข. ดูมาตรา 20 (1) หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี
ข้อ 16 ตอบ ข. ดูมาตรา 40 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้เบิกนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 
ข้อ 17 ตอบ ง. ดูมาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สิน 
ข้อ 18 ตอบ ก. ดูมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด 
ข้อ 19 ตอบ ง. ดูมาตรา 78  
ข้อ 20 ตอบ ง. ดูมาตรา 41 วรรคสอง บัญญัติให้ส่วนราชการที่จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้นในโอกาสแรกที่กระทำได้ 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
#นักเรียนกฎหมาย
 7 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562