โครงสร้าง ระเบียบฯ สารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564) มีโครงสร้างบทบัญญัติดังนี้

บททั่วไป

หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
     ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
     ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
     ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
     ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
     ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
     ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
     ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด

หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
     ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
     ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
     ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด

หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
     ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
     ส่วนที่ 2 การยืม
     ส่วนที่ 3 การทำลาย

หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง

หมวด 5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บทเฉพาะกาล

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

***ลิ้งก์ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ*** 

ความคิดเห็น