แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดมิใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. คาใช้สอย
ข. ค่าวัสดุ
ค. ค่าใบอนุญาต
ง. ค่าสาธารณูปโภค

ข้อ 2 กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายตามข้อใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเกณฑ์อายุในข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
ข. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง
ก. ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 6 คน
ข. ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ค. ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ง. ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ข้อ 5 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
ข. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ค. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระไม่ได้
ง. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได้

จงตอบคำถามข้อ 6 - 10 โดยใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. นายอำเภอ
ข. กำนัน
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 6 สมาชิกสภาตำบลซึ่งประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

ข้อ 7 ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ข้อ 8 ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ข้อ 9 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 10 ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาตำบล

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. ดูมาตรา 82 (4) ค่าใบอนุญาตเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่รายจ่าย
ข้อ 2 ตอบ ค. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ตอบ ค. ดูมาตรา 58/1 (1) ไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเดิมมีเกณฑ์อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเท่านั้น
ข้อ 4 ตอบ ง. ดูมาตรา 45/1 (4) เป็นบทบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่ โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งโดยหลักแล้ว ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มอีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข้อ 5 ตอบ ข. ดูมาตรา 58/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 12 (2) ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ โดยให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก 
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูมาตรา 38 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ 8 ตอบ ก. ดูมาตรา 90 กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ 9 ตอบ ค. ดูมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 10 ตอบ ข. ดูมาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ กำนันเป็นประธานสภาตำบล

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
#นักเรียนกฎหมาย
20 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)