แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดมิใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. คาใช้สอย
ข. ค่าวัสดุ
ค. ค่าใบอนุญาต
ง. ค่าสาธารณูปโภค

ข้อ 2 กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายตามข้อใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเกณฑ์อายุในข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
ข. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ 4 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง
ก. ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 6 คน
ข. ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ค. ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ง. ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ข้อ 5 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
ข. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ค. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระไม่ได้
ง. คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได้

จงตอบคำถามข้อ 6 - 10 โดยใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. นายอำเภอ
ข. กำนัน
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 6 สมาชิกสภาตำบลซึ่งประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

ข้อ 7 ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ข้อ 8 ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ข้อ 9 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 10 ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาตำบล

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. ดูมาตรา 82 (4) ค่าใบอนุญาตเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่รายจ่าย
ข้อ 2 ตอบ ค. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ตอบ ค. ดูมาตรา 58/1 (1) ไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเดิมมีเกณฑ์อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเท่านั้น
ข้อ 4 ตอบ ง. ดูมาตรา 45/1 (4) เป็นบทบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่ โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งโดยหลักแล้ว ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มอีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข้อ 5 ตอบ ข. ดูมาตรา 58/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 12 (2) ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ โดยให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก 
ข้อ 7 ตอบ ก. ดูมาตรา 38 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ 8 ตอบ ก. ดูมาตรา 90 กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ข้อ 9 ตอบ ค. ดูมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 10 ตอบ ข. ดูมาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ กำนันเป็นประธานสภาตำบล

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
#นักเรียนกฎหมาย
20 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง