แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่สอบสวนกรณีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา 64 (4) 
ก. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. นายอำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ 12 จากข้อ 11 ระยะเวลาการสอบสวน การขยายเวลาการสอบสวน และการวินิจฉัย เป็นไปตามข้อใด
ก. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขยายเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 15 วัน และต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ข. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขยายเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน และต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
ค. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขยายเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 15 วัน และต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ง. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขยายเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน และต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ข้อ 13 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ข. ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ค. ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ง. ออกพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 14 กรณีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องมีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทน ภายในระยะเวลาใด
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 15 ผู้ใดมีหน้าที่เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย 
ก. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นข้อใด
ก. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ข. กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค. บำรุงรักษาทางน้ำ
ง. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นข้อใด
ก. การท่องเที่ยว
ข. การผังเมือง
ค. ส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการ
ง. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 18 การยกเว้นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องเสียภาษี ต้องเป็นไปตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข. กฎกระทรวง
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. พระราชกำหนด

ข้อ 19 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ประชุมครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. การประชุมครั้งแรก ต้องเลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. กรณีไม่อาจจัดประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลา นายอำเภอต้องมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

ข้อ 20 คณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีจำนวนกี่คน
ก. 6 คน
ข. 7 คน
ค. 8 คน
ง. 9 คน

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ข. มาตรา 64 วรรคสอง บัญญัติให้นายอำเภอมีหน้าที่สอบสวน
ข้อ 12 ตอบ ง. มาตรา 64 วรรคสอง บัญญัติให้ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน และจะต้องดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการ
ข้อ 13 ตอบ ข. มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 14 ตอบ ก. มาตรา 51 บัญญัติให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ 15 ตอบ ค. มาตรา 54 วรรคสอง บัญญัติให้นายอำเภอเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม กรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 16 ตอบ ง. ตัวเลือกในข้อนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากในข้อ ก. ข. ค. เป็นหน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำ ตามมาตรา 67 (1) (2) (3) ส่วนข้อ ง. เป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำ ตามมาตรา 68 (3)
ข้อ 17 ตอบ ค. เนื่องจาก ค. เป็นหน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้ทำ ตามมาตรา 67 (6) 
***มาตรา 67 กฎหมายบังคับให้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ส่วนมาตรา 68 อาจจัดทำก็ได้
ข้อ 18 ตอบ ค. มาตรา 84 บัญญัติให้ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
ข้อ 19 ตอบ ค. มาตรา 53 วรรคสาม บัญญัติให้กรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลา หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 20 ตอบ ข. มาตรา 87/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีคณะกรรมการจำนวน 7 คน เพื่อพิจารณาข้อยุติความขัดแย้งดังกล่าว

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
#นักเรียนกฎหมาย
24 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)