แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 กรณีสภาตำบลทำกิจการนอกเขตสภาตำบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
ก. ประธานสภาตำบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 22 การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าชื่อตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ค. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ข้อ 23 กรณีนายอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับคำสั่งที่ประสงค์จะอุทธรณ์ ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. อุทธรณ์ต่อนายอำเภอ ภายใน 15 วัน
ข. อุทธรณ์ต่อนายอำเภอ ภายใน 30 วัน
ค. อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน
ง. อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วัน

ข้อ 24 จากข้อ 23 การวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องให้แล้วเสร็จตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ค. ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ข้อ 25 สมัยประชุมวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดเวลาตามข้อใด
ก. 7 วัน
ข. ไม่เกิน 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. ไม่เกิน 15 วัน

ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 27 วาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อใด
ก. คราวละ 2 ปี
ข. คราวละ 3 ปี
ค. คราวละ 4 ปี
ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 28 กรณีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นซึ่งมิใช่อัตราร้อยละศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นตามข้อใด
ก. 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ข. 0.5 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ค. 0.2 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ง. 0.01 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

ข้อ 29 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลาตามข้อใด
ก. ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ค. ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ข้อ 30 ข้อใดผิด
ก. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ค. การรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกัน ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. ประธานสภาตำบลมีอำนาจแต่งตั้งรองประธานสภาตำบลคนหนึ่ง

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ง. มาตรา 28 บัญญัติให้กรณีดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 22 ตอบ ก. มาตรา 58/7 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ จะทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง (มาตรา 58/7 วรรคสาม)
ข้อ 23 ตอบ ค. มาตรา 90 วรรคสาม บัญญัติให้ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของนายอำเภอ
ข้อ 24 ตอบ ข. มาตรา 90 วรรคสาม บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ข้อ 25 ตอบ ง. มาตรา 55 วรรคสอง บัญญัติให้สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
ข้อ 26 ตอบ ข. มาตรา 83 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 27 ตอบ ง. มาตรา 49 บัญญัติให้ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 80 (2) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บในอัตราอื่นที่มิใช่อัตราร้อยละศูนย์ ให้เก็บ 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นนี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
ข้อ 29 ตอบ ข. มาตรา 58/5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน แนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 30 ตอบ ง. มาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบล และมีรองประธานสภาตำบลคนหนึ่งซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
#นักเรียนกฎหมาย
 24 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539